Temel Yurttaşlık Bilgisi Testi 4

1- Normlar arasındaki hiyerarşik sıralamaya göre en üstün norm aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

2- Hukuk kurallarının hangi özelliği onu diğer sosyal düzen kurallarından ayırır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

3- Aşağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetsizdir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4- Dürüstlük kuralı aşağıdakilerin hangisinde uygulanmaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5- Kural içi boşlukları doldurmak için hakime tanınan yetki aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

6- Belli bir meslek gurubu içinde bulunan kimselere o meslek gurubundaki kurallara aykırı davranmaları halinde çevresince uygulanan yaptırım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

7- Aşağıdakilerden hangisi hukukun yazılı kaynaklarından biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

8- Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilke aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

9- Bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

10- Hukukun yardımcı kaynaklarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

11- Kanunların anayasaya aykırı hükümler içermemesi ilkesine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

12- Aşağıdakilerden hangisi kanun niteliğinde olmamasına rağmen kanuna eş kaynaklar arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

13- Yetkili bir merci tarafından konulan yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

14- Aşağıdakilerden hangisi hukukun yardımcı kaynakları arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

15- Bir kuralın örf ve adet hukukuna dahil olabilmesi için gereken en önemli şart aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!