Ortaöğretimde İkinci Dönem Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları Belli Oldu.

MEB, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Kurumlarında İkinci Dönem Yüz Yüze Eğitim ve Diğer Uygulamaları ile ilgili resmi yazı yayımladı;

Bilindiği üzere 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yüz
yüze başlayacağı ilgi (d) yazımız ile belirtilmiş, ancak Covid-19 salgınının seyrinde yaşanan gelişmeler nedeniyle
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesinin
kararlaştırıldığı kamuoyu ile paylaşılmıştır.
İlgi (a) Yönetmeliğin “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması
gereken tedbirler” başlıklı Ek 3 üncü maddesi gereğince aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç
duyulmuştur.

Buna göre Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında;
1. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan
eğitim ile başlayacak, 01 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla da 12. Sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile yüz
yüze eğitime geçilecektir.
2. Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam
zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu
kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan
öğrenciler için velileri tarafından, Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim
için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi
gerekecektir.
3. 12. sınıflarda 01 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi
sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim
kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacaktır.
4. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine
devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek 15 Şubat 2021 Pazartesi
gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacaktır.
5. Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde
barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri hâlinde, durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili
mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak olup sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim
kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları
program türü ile alan/dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacaktır.
6. Yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında
yürütülecek, öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen
derslerin tüm konularından sorumlu olacaklardır.
7. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren
özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden
itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. 01 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren ise bahsi geçen ortaöğretim
kademesindeki tüm özel eğitim okulları ve tüm özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime
geçilecektir. Bilim ve sanat merkezleri de programları dâhilinde yüz yüze eğitime geçeceklerdir.
Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin sınıf seviyelerine göre destek eğitim odası
eğitim faaliyetleri yüz yüze/uzaktan başlayacaktır.
8. İlgi (e) yazımız ile 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminde sınav yapılamamış derslerin
sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihinden sonrasına ertelendiği bildirilmişti.
Bu kapsamda;
a) Sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacaktır.
b) Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi,
01 Mart 2021 tarihinden itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca
belirlenip planlanacak, eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması
sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler 19 Mart 2021 Cuma gününe kadar e-Okul sistemine
işlenerek tamamlanacaktır.
c) Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 01 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile
sınırlı tutulacaktır.
ç) Sınavlara ilişkin hususlar, dersin öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme esasları da
dikkate alınarak alan zümre öğretmenleri kurulunca belirlenip kararlaştırılacaktır.
d) Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu hâller dışında, bir ders saati (40 dakika)
süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacaktır. Öğrenci hareketliliğini asgari
düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki dersten, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav
yapılabilecektir.
e) Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecektir.
f) Sınavlar, Covid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere
alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yapılacaktır.
9. İlgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılması gereken sorumluluk sınavlarına yönelik olarak;
a) İlgi (f) yazımızda da belirtildiği üzere, 2020 YKS sonucunda bir yükseköğretim programına kayıt hakkı
kazanan ve geçici kayıtları yapılan ancak sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun
olamamış öğrenciler ile sorumlu dersi bulunduğu için ortaöğretim kurumlarından mezun olamamış diğer
öğrencilerin sorumluluk sınavları, 22-26 Şubat 2021 arasında yapılacak olup sınavlarda başarılı olanların
mezuniyetleri ile diplomalarının düzenlenip teslim edilmesine ilişkin iş ve işlemler en geç 05 Mart 2021 tarihine
kadar tamamlanacaktır.
b) Sorumlu olarak sınıf geçen diğer öğrencilerin ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılması
gereken sorumluluk sınavları, eğitim kurumu müdürlüklerince 01-31 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanacak
şekilde planlanacaktır.
c) İlgi (a) Yönetmeliğin “Hazırlık sınıfında yeterlilik sınavı ve 9 uncu sınıfa geçiş” başlıklı 60 ıncı
maddesi kapsamında ders yılının ilk haftası içinde yapılması gereken birinci yabancı dil dersi ile Türkçe dersinin
yeterlilik sınavları kapsamında ilgi (ç) yazımız gereğince 22-30 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen
yeterlilik sınavlarında başarısız olan öğrenciler, yine aynı usulle 01-31 Mart 2021 sorumluluk sınavı döneminde de
yeterlilik sınavına alınacaktır. Yapılacak sınavlarda 50 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
10. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar
düzeyindeki öğrenciler, istemeleri hâlinde, KKTC dâhil bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri
okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması hâlinde aynı program uygulayan
resmî ve özel okullarda sınavlara girebileceklerdir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve
spor liselerinde ise öğrencinin bulunduğu yerleşim yerlerine yakın il/ilçelerde bulunan kayıtlı olduğu okulla aynı okul/program türü/alan/dalı bulunması şartıyla sınavlara girebileceklerdir.
11. 10 uncu madde kapsamında, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmesi için öğrenci velileri,
26 Şubat 2021 Cuma gününe kadar sınava girilecek dersleri de belirterek bu konudaki taleplerini ikametlerinin
bulunduğu ildeki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirecek, öğrencilerin öğrenim gördüğü okul
müdürlüğünü de bu konuda bilgilendirecektir. Bu durumdaki öğrencilerin sınava girdikleri derslere ilişkin aldıkları
puanlar sınava girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda
ivedilikle bildirilecek ve sınav evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacaktır.
12. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar, haftalık ders saati sayısına
bakılmaksızın, öğrencinin; her dersten sınav puanı, performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin
performans puanı ile öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem belirlenip verilen ve öğrencinin ikinci dönem ders
öğretmenine teslim etmesi gereken proje ödevi puanı ile belirlenecektir.
13. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin olarak yapılacak birinci sınavlarla ilgili
takvim, eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde bu
yazının 8. maddesinin (b) ve (c) bentleri dışında kalan genel hususları çerçevesinde planlanacak ve eğitim kurumu
müdürlüklerince sınavların uygulanması sağlanacaktır.
14. Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler,
okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaktır.
15. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler ilgi
(a) Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaktır.
16. Ortaöğretim kurumlarında, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem başında ilgi (b) ve (c)
Yönergeler doğrultusunda yapılması gereken;
a) Öğretmenler Kurulu 15 Şubat 2021,
b) Eğitim Kurumu Alan Zümreleri 16 Şubat 2021,
c) Eğitim Kurumu Alan Zümre Başkanları Kurulu 17 Şubat 2021,
ç) İlçe Alan Zümreleri 18 Şubat 2021,
d) İl Alan Zümreleri 19 Şubat 2021 tarihlerinde,
e) Diğer kurullar ise takvimine uygun olarak,
eğitim kurumu/ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince planlanarak çevrim içi olarak yapılacaktır.
Bu yazımızdan önce planlanarak yapılmış olan söz konusu toplantılar geçerli olup tekrar yapılmayacaktır.
Ancak yapılmış olmasına rağmen gelişmelere göre ihtiyaç duyulması hâlinde tekrar planlanarak belirtilen
tarihlerde gerçekleştirilebilecektir.
Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin; ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, Covid-19
salgınıyla ilgili verilen mücadele, bu doğrultuda başta maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan
önlem ve tedbirler ile bu konuda ilgi (g) Kılavuzda yer verilen hususlara titizlikle uyulması hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Yazıyı pdf olarak indirmek için TIKLAYINIZ