Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 3

T.C. Anayasası'na göre; Ara seçimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre; TBMM kaç milletvekilinden oluşur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yüksek Seçim Kurulu............. asıl ve ............ yedek üyeden oluşur
T.C. Anayasası'na göre;
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri ile ilgili yanlış bir ifadedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Kanun tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları ............ gün içinde yayımlar.
T.C. Anayasası'na göre
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Meclis, bir yasama yılında en çok ............. ay tatil yapabilir
T.C. Anayasası'na göre
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının Görev ve yetkileri ilgili yanlış bir ifadedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının Görev ve yetkileri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı adaylık ve seçimi ile ilgili yanlış bir ifadedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Yaşlılar
II. Fakirler
III. Çocuklar
IV. Özürlüler
V. Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri
T.C. Anayasası'na göre -kanun önünde eşitlik- ilkesi kapsamında yukarıdakilerden hangileriyle ilgili alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Genel Hükümler
II.Kişinin Hak ve Ödevleri
III.Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
IV.Siyasi Haklar ve Ödevler
T.C. Anayasası'na göre
Yukarıda sıralananlardan hangisi/hangileri Temel Hak ve Ödevlerdendir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
T.C. Anayasası'na göre
Aşağıdakilerden hangisinin açıklaması verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hâllerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi kaç ayı geçmemek üzere olağanüstü hâl ilan edebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

T.C. Anayasası'na göre
Türkiye Büyük Millet Meclisince, Bakanlar Kuruluna verilen “kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!