TBMM ve SEVR

Yeni Türk Devleti aşağıdakilerden hangisiyle kurulmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakîlerden hangisi, 1.TBMMnin kuruluş amaçlan arasında yer almamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.TBMM'nin üyeleri arasında, aşağıdakilerden hangisi île ilgili olarak bir görüş ayrılığı ortaya çıkmamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

20 Ocak 1921de mecliste kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile yürütme ve kanun yapma yetkisi TBMMye verildi.
Yasama, yürütme, yargı yetkilerini elinde bulunduran 1. TBMM için aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kurtuluş Savaşının bütün şiddetiyle devam ettiği bir ortamda ara seçimlere gidilerek TBMM-nin çalışmalarını sürdürmesi sağlanmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Üyelerinin iki yılda bir seçilmesi
II. Güçler Birliği İlkesinin uygulanması
III.Başbakanın Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi
Yukarıdakilerden hangileri 1.TBMMnin özellikleri arasındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, TBMMnin güçler birliği ilkesi doğrultusunda yargı gücünü kullandığına delil olarak gösterilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. TBMM-nin aldığı kararlardan birisi de --yasama ve yürütme-- yetkilerini meclisin denetimine bırakmasıdır.
Böyle bir kararın alınması, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşebileceğinin kanıtıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Millî Mücadelenin anlatıldığı anıların birinde ilk Meclis -Okul sıralarında kılıkları, giysileri, yaşları, görgüleri çok değişik, beyaz sarıklı, aksakallı hocalar; pırıl pırıl üniformalı genç subaylar; yazma veya şal sarıklı aşiret beyleri; külahlı ağalar ve kavuklu çelebiler; Avrupa daki yüksek öğrenimlerini bitirip yeni dönmüş, Batı kültürüyle yetişmiş gençler yan yana oturuyordu.- şeklinde anlatılmıştır.
Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

TBMM-nin ilk kararları şunlardır;
I. Hükümet Kurmak Zorunludur
II. Geçici bile olsa bir hükümet başkanı atamak uygun değildir
III. Padişah ve Halife zordan kurtulduğu zaman, meclisin düzenleyeceği yasaya uygun durum alınacaktır
IV. Milli iradenin yurt kaderine doğrudan doğruya el koymasını kabul etmek en temel ilkedir
Bu kararlardan hangisi/hangileri egemenlik anlayışının değiştiğinin kanıtıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Birinci TBMM-nin aldığı kararlardan biridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Sivas Kongresinde seçilen Temsilciler Kurulunun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.TBMM nin kurulması
II.Erzurum Kongresi
III.Amasya Genelgesi
Yukarıdakilerden hangileriyle İstanbul Hükümeti Resmen yok sayılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Erzurum ve Sivas kongrelerinde seçilen Temsilciler Kurulunun görevi aşağıdakilerden hangisiyle sona ermiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

TBMM nin açılmasında,
I.Düzenli ordunun kurulması
II.Anlaşma devletlerinin İstanbulu resmen işgal etmesi
III.Yunanlıların doğu Trakyayı ele geçirmesi
gelişmelerinden hangilerinin etkili oldu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!