İnkılaplar-3

Türkiyede aşağıdakilerin hangisinde birinci olarak verilenin, İkinciye geçişi kolaylaştırdığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiyede,
I. Saltanatın kaldırılması
II. TBMMnin kurulması
III. Çok partili sisteme geçilmesi
IV. Kadınlara siyasal haklar tanınması
gibi demokratikleşme gelişmelerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Saltanatın kaldırılması
II. Halifeliğin kaldırılması
III.Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
İnkılapların gerçekleştirilmesi sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Halifelik hangi tarihte kaldırılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yeni Türk Devletinde,
I.Ankaranın Başkent ilan edilmesi
II.Halifeliğin kaldırılması
III.Saltanatın kaldırılması
gelişmelerinin kronolojik sıralaması hangisinde doğru verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Saltanatın kaldırılması
II. Şeyh Sait İsyanının çıkması
III. Takrir-i Sükûn Kanununun çıkarılması
IV. Cumhuriyetin ilân edilmesi
gelişmelerinden hangileri, Halifeliğin kaldırılmasına ortam hazırlamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Şapka inkılabının yapılması
II.Saltanatın kaldırılması
III.Cumhuriyetin ilan edilmesi
Yukarıdakilerden hangileri ulusal egemenliğin doğal sonucudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Hilafet
II. Şeriye ve Evkaf Bakanlığı
III. Erkânı Harbiye Bakanlığı
1924 yılında, yukarıdakilerden hangilerinin yönetim birliğini güçlendirmek amacıyla kaldırıldığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetin ilan edilmesiyle elde edilen kazanımlardan biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Müslümanlar üzerinde nüfuzu olan halifeliğin kaldırılmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyetin ilanının doğurduğu sonuçlardan biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Cumhuriyetin ilanı ile
- Başbakan kendi hükümetini kurmakla görevlidir.
- Meclis Başkanı ve Başbakan ayrılmıştır.
- Meclis, hükümetin çalışmalarını denetleyecektir
Buna göre; aşağıdakilerden hangi sisteme geçilmiş oluyordu ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yeni Türk Devletinde aşağıdakilerden hangisiyle yaşanan sorunun, egemenlik anlayışından kaynaklandığı savunulamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türk kadınlarına 1930 yılında belediye seçimlerine katılma, 1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
Bu gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türk kadınına, aşağıdaki haklardan hangisi, 1934 yılında yapılan bir anayasa değişikliği ile tanınmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!