İlkeler-3

1961 Anayasasında Türk milletini, bütün fertleriyle kaderde, kıvançta ve tasada ortak kılmak, bölünmez bir bütün hâlinde millî bilinç ve ülkü etrafında toplamak biçiminde ifade edilen ilke, aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürkçü milliyetçilik anlayışı, toplumu sadece ırk çizgileriyle değil din ve mezhep çizgileriyle bölmeyi de reddeder.
Bu duruma göre aşağıdakilerden hangisinin öneminin vurgulandığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Ulus
II.Ümmet
III.Kavim
Atatürk ilkelerinden milliyetçilik yukarıdaki kavramlardan hangilerine karşıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk, Türk milletini --Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir-- şeklinde tanımlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tanımla bağdaşmaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yabancı okullarda başarılı öğrencilere verilecek ödüllerde okulun ait olduğu yabancı ülke bayrağının bulunmasının yasaklanması,
I. laiklik
II. milliyetçilik
III. devletçilik
ilkelerinden hangileriyle ilgilidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yabancılara verilen ekonomik ve siyasi ayrıcalıkların kaldırılmasının,
I. ulusçuluk
II. devletçilik
III. laiklik
ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgili olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk ün milliyetçilik anlayışının ırk, mezhep ve sınıf ayrılıklarına karşı olması,
I. millî birlik ve beraberlik,
II. kültürel birlik,
III. sosyal dayanışma
durumlarından hangilerini desteklediğini gösterir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki dönemlerin hangisinde Misak-ı Milli ilkelerine uygun antlaşmalar yapılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürkçü milliyetçilik anlayışı ırk, din ve mezhep ayrımcılığına karşıdır.
Yalnız bu bilgiyle Atatürk milliyetçiliğinin,
I. laik devlet anlayışını benimseme,
II. etnik kimliklere saygılı olma,
III. milletin birliğine ve bütünlüğüne önem verme
özelliklerinden hangilerine ulaşılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, milliyetçilik ilkesiyle ilişkilendirilemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, ulusçuluktan çok medeniyetçiliğe yöneliktir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk --Ülkesinin yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.-- demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün, bu sözleriyle gösterdiği hedef İle aynı yöndedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki Türk devrimlerinden hangisi ulusçuluk ilkesine uygun bir girişimdir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Cumhuriyet Döneminde görülen dilde Türkçeye dönüş, Türk dilini geliştirme, öz benliğine kavuşturma atılımının,
I. cumhuriyetçilik
II. ulusçuluk
III.devletçilik
ilkelerinden hangilerinin gereği Olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürkçü milliyetçilik anlayışının İç ve dış politikayı belirleyen başlıca niteliği, aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!