Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

İsmil İmam Hatip Ortaokul Müdürü Ali Bey, çalışanların sahip olduktan ilgi, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda okul ortamında çeşitli değişiklikler yapmıştır. Okul Müdürünün bu çalışması Eğitimde İnsan Kaynaklarının hangi amaçları arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Eğitimde insan kaynakları yönetiminin amaçları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Eğitim hizmeti sınıfında görev yapan öğretmenlere yönelik kariyer basamakları öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olarak basamaklandırılmıştır.
Yukarıda yer alan yasal düzenleme Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetiminin hangi ilkesinin kapsamına girer ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.
Yukarıda yer alan yasal düzenleme Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetiminin hangi ilkesinin kapsamına girer ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdür yardımcısı Ali bey, öğretmenlere ve hizmetlilere karşı eşit mesafede durmakta, çalışanların ırksal, dinsel vb. farklılıkları gözeterek hiçbir ayrım yapmamaktadır.
Okul müdür yardımcısı Ali bey, Eğitimde İnsan kaynakları yönetiminin dayandığı ilkelerden hangilerine dikkat etmektedir. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okullarda insan kaynakları yönetimi yaklaşımının uygulanabilmesi, yöneticilerin kendilerini geliştirmelerine, okul personeli ile etkili bir iletişim içerisine girmelerine ve onları güdüleyebilecek liderlik özelliklerine sahip olmalarını gerektirmektedir
Yukarıda yer alan açıklama ve İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında aşağıdakilerden hangisi okul yöneticilerinin sorumlulukları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Çalışanları geliştirilebilir bir ham madde olarak görür
II. Tüm çalışanlar etkindir
III. Kırtasiye maliyetli işlere odaklıdır
IV. Verimlilik zordur
Modern insan kaynağı yönetimini esas alan bir okul müdürü yukarıdakilerden hangisi/hangilerini savunur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Okulda kişiler ve gruplar arası ilişkileri kurmak.
II. Eğitim ve öğretim etkinliklerini planlamak.
III. Çevrenin desteğini kazanmak.
IV. Okul içi ve okul dışı ögelerle iletişim ve eş güdüm sağlamak.
İnsan Kaynakları Yönetimi kapsamında yukarıdakilerden hangileri okul yöneticilerinin sorumlulukları arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul Müdürü Nalan Hanım okuluna yeni atanan Ayşe öğretmene adaylık sürecinde rehberlik yapması için aynı branşta bir rehber öğretmen atamıştır. Ayşe öğretmen adaylık süresince kendisine atanan rehber öğretmenlen okul iş ve işleyişi aynı zamanda ders işlenişi hakkında bilgi almış ve okul müdürü Nalan hanım da Ayşe öğretmene eğitim vermiştir.
Buna Göre;
Okul müdürü Nalan hanım; okul yöneticilerinin insan kaynakları yönetiminde kullandığı işlev nedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Okul Yöneticilerinin İnsan Kaynakları yönetimi işlevleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.
Yukarıda yer alan yasal düzenleme Eğitimde İnsan Kaynaklarının hangi boyutunu ön plana çıkarmaktadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Ödül-ceza, disiplin, yükseltme,
II. Moral, motivasyon, yarışma, işe sarma, takım çalışması
Yukarıda yer alan maddeler okul yöneticilerinin insan kaynakları yönetiminde hangi işlevler arasına girer ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Alparslan Ortaokulunda Okul Müdürü olarak görev yapan Hayri bey, okulda öğretmenlerin evrak iş ve işlemlerini tam yapmaları gerektiğini, sadece kendi alanıyla ilgili branşların okul ve öğrenciye daha fazla katkı sağladığını ifade etmekte ve birçok öğretmenin sadece devlete mali yük getirdiğini savunmaktadır.
Buna Göre;
Okul Müdürü Hayri Bey, aşağıdaki insan kaynağı yönetimlerinden hangisini daha çok benimsemektedir. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel müdürlüğü daire başkanlıkları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Planlama
II. Verimlilik
III. Yönlendirme
IV. Denetleme
V. Örgütleme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri İnsan kaynakları yönetimi faaliyetleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!