Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri ve Süreçleri 2

Bu teoriye göre liderin görevi takipçilerinin amaçlarına ulaşmaları için gerekli olan bilgi, destek ve diğer kaynakları sağlamak ve onlara yol göstermektir.
Yukarıda ifade edilen liderlik teorisi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bu yöneticiler örgütteki sadece bir fonksiyondan sorumludur.
Yukarıda ifade edilen yönetici türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yöneticinin etkin bir yöneltme yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisini yapmasına gerek yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

* Ölçüt koyma
* Ölçme
* Karşılaştırma
* Düzeltme
Yukarıdaki Denetleme süreci aşamalarının tanımları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Eğitim planlaması, okulun amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü insan ve madde kaynağının sağlanması ve kullanım yollarının kararlaştırılmasıdır.
Eğitim planlamasının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yönetim süreçlerinin ele alınışı ve sıralanışı örgüt ve yönetim bilimcilerince çeşitli biçimlerde yapılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Henri Fayol'un oluşturduğu yönetim süreçlerinden olamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Belirli parçalardan (alt birimlerden, alt sistemlerden) oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler olan ve bu parçaların aynı zamanda dış çevre ile ilişkisi olan bir bütündür. Önemli olan bütünü meydana getiren parçaların kendilerine özgü işleyişleri bulunması, fakat her birinin etkinliğinin de bir diğerine bağlı olmasıdır.
Yukarıda özelliği verilen yaklaşım türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Astlar korku, tehdit ve ceza ile çalıştırılır,
II. Kararlar üst düzeyde alınır,
III. Haberleşme hem dikey hem de yataydır,
Yukarıda verilenlerden hangisi Likert'e göre oluştururulan yönetim sistemlerinden Sistem1: İstismarcı - Otokratik sistem özelliklerindendir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Rensis Likert'e göre yönetim sistemleri dört aşamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan birisi olamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

* İnsancıl davranış gösterir,
* Katılımcı ve demokrattır,
* Astlarını yetiştirir, motive eder,
* Çalışanların kişisel amaçları ile örgüt amaçlarını dengeler
Yukarıda sıralanan, Mc Gregor'un araştırmaları sonucu ortaya çıkan yönetim şeklinden hangisinin özellikleri verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

NeoKlasik dönemde İnsan ve Davranışları önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde önemli olan davranışlardan olamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Kişinin Kapasitesi
II. Görevi başarmak için gerekli zaman
III. Kas gücünün dayanıklılığı
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı insanı sadece üretim faktörlerinden biri olarak görerek çalışanların sosyo-psikolojik ihtiyaçlarını görmezden gelmiştir.
Buna göre; Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Bilimsel Yönetim Yaklaşımının sınırlılıklarından olabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürü Hakkı Bey; okulun diğer personellerine ve öğretmenlere karşı duygusallığa yer vermeyen bir yönetim anlayışına sahiptir. Bulunduğu makamdan dolayı yapılan uygulamalarda yasal yetkisini kullanmaktan kaçınmamaktadır.
Buna göre; Okul müdürü Hakkı Bey aşağıdaki Klasik yönetim yaklaşımlarından hangisine göre davranış sergilemektedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürü Kemal Bey, okulda yaptığı görev dağılımında Müdür yardımcısı Şakir Bey'e okulun bakım ve onarım işlerinin yürütülmesi görevini vermiştir.
Buna göre; Şakir Beyin aldığı görev, aşağıdaki sistemlerden hangisiyle ilişkilidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Alt yönetimin, üst yönetimin karar mekanizmasına biraz daha yoğun olarak katıldığı bir yönetim şeklidir.
Yukarıda tanımlanan yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!