Eğitim ve Öğretimde Etik Testi 1

Meslekî etik kuralları olarak belirlenen, üyelerinin genel ve ortak olan davranış biçimlerini tanımlayan ilkelerin temel işlevleri arasında Aşağıdakilerden hangisi yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Ahlak bilgisinin ne tür bir bilgi olduğunu, onun temelini, doğasını ve yapısını araştıran etik yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Soyut etik kavramlarının, uygulanması yoluyla somutlaştırılması"
Yukarıda ifade edilen Etik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Etiği kuramsal felsefeden ayırarak kendi başına bir felsefe alanı olarak ele alan ilk filozof aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir toplumun iyi ya da kötü olarak kabul edilen davranışları belirleyen yazısız kurallar bütünüdür
Yukarıda tanımı verilen ifade aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kamu Görevlileri Etik Kurulu mal bildirimlerini gerektiğinde inceleme yetkisine sahiptir
Mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlar talep edilen bilgileri en geç ne kadar süre içinde Kurula vermekle yükümlüdürler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bu etik anlayışında amaçlanan sonuca ulaşmak önemlidir. İlkelerin fazla bir önemi yoktur. Bir nevi “hedefe giden yolda her şey mubahtır” anlayışı hâkimdir denebilir. Bu sistemi en iyi anlatanlardan biri de Machiavelli'dir.
Yukarıda özellikleri verilen etik sistemi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan meslekî ilkeler bütünü
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir eylemin ahlaki doğruluğu kişinin, diğer insan ve canlılarla olan ilişkilerinde kurallara uyumasıyla belirlenir. Kişi, insan ve diğer canlılarla olan ilişkilerinde kurallara uyuyor mu? sorusuna yanıt aranır.
Yukarıda ifade edilen Etik türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğretmenlik meslek etiği ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir. Eylem bireyin vicdanına huzur veriyor mu? sorusuna yanıt aranır. Buber tarafından savunulmuştur.
Yukarıda sözü edilen etik sistem hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Makul olmayan gerekçelerle, farklı bakış açılarına sahip öğrencilerin görüşme taleplerini geri çevirememe
II.Eğitimci olmayan bir kişinin yetkisiz biçimde öğretim yapmasına yardım etmeme
III.Kişisel çıkarları için öğrencilerle profesyonel ilişkilerini kullanmama
Yukarıdaki sayılanlardan hangileri eğitimdeki etik standartlardan öğrenciye bağlılık ilkesi içinde değerlendirilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kamu görevlileri etik kurulu kaç üyeden oluşur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan "Bütün kararların tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olmasına odaklaşan" yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!