Değerleri Eğitimi Testi

Mill: Tek arzu edilir olan şeyin mutluluk olduğunu vurgular. Fayda ilkesini ya da en yüksek mutluluk ilkesini eylemleri haz sağladıkları oranda doğru-iyi, acıya neden oldukları oranda yanlış-kötü olarak kabul eden ilke şeklinde tanımlamaktadır.
Hume: Ahlaki gelişimde bilişselden çok duyuşsal özelliklerin daha etkili olduğunu vurgular.
Bentham: Çok sayıda insanın mutluluğu, ahlakın ve yasaların temelidir şeklinde açıklamaktadır.
Yukarıda temsilcilerinin ifade ettiği açıklamalar değer eğitiminin hangi felsefi temeline aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İnsan sadece düşünen bir varlık değil -en yüksek iyiyi- ve -mutluluğu- amaç edinen bir varlıktır Aristo aşağıdaki hangi kuramı ifade etmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

* Önemli olan düşünme ve muhakeme yapabilme gücünü kazandırmak
* Temel değerleri irdelemek, toplumsal etkileşimi sağlamak
* Mantıksal çözümleme ve akıl yürütmeyi güdülemek
Yukarıda ifade edilen değer eğitimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Eğer eşitlik durumu toplumun en alt tabakasındaki kişiler aleyhine bir durum yaratıyorsa, eşitlik adil değildir. Eşitsizlik durumu ise eğer bu kitle lehine gelişmeler içeriyorsa bu durumda eşitliksiz adildir
John Rawls aşağıdaki hangi kuramı ifade etmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Değerler eğitimi kapsamında, aşağıdakilerden hangisi öğretmenin öğrencilere olumlu davranış kazandırması bakımından doğru değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Ayşe öğretmen, öğrencileri dörder kişilik gruplara ayırmış ve yapacakları çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Öğrencilere sorular sormuş ve kendi aralarında tartışarak yeni düşünceler oluşturmalarını istemiştir. Gruptaki öğrenciler sırayla durumla ilgili paylaşımlar yapmışlardır.
Ayşe öğretmenin öğrencilere kazandırmak istediği değerlerle ilgili tutum ve davranış aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürü Levent bey, öğrencilere karşılaştıkları değerlerle ilgili sorunlar hakkında karar verebilmek için bilimsel araştırma ve mantıksal düşünme sürecini kullanabilmelerine yardımcı olunacağını söylemiştir.
Okul müdürünün ifade ettiği değer yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bu değer yaklaşımında, mantıklı bir yaklaşım kararı vermek için, eleştirel düşünme yeteneğini kullanmamız gerekir. Bu yaklaşım, zihinsel süreçlere, mantığa, bilimsel araştırmalara odaklanır. Değerlerle ilgili sorunlarla baş başa kalan öğrenciler sorunlarını çözerken duygularını olaya dâhil etmeden mantıklı karar vermeye çalışmaları bu yaklaşımının temel unsurlarındandır.
Yukarıda ifade edilen değer yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Seçme
II.Ödüllendirme
III.Karma
Değerlerin belirginleşmesi yaklaşımı, bir değerin kazanımının başarıya ulaşılabilmesi için belli basamakların yer alması gerektiğini ileri sürmektedirler
Yukarıdakilerden hangisi bu basamaklar arasındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Değerler eğitiminde çocuk-merkezli, işbirliği ve yaşayarak öğrenmeye dayalı yöntemlere başvuran eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yeterince söyleyip ve gösterebilirseniz, insanların çoğu sizin istediğiniz şekilde davranacaktır.
Yukarıda ifade edilen değer eğitimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Çokça kullanılan ve yüksek düzeyde öğretmen merkezli bir yaklaşımdır. Bu öğretim yaklaşım, anlatım, gösteriler, alıştırma- tekrar yapma, didaktik soru sorma gibi yöntemleri içermektedir. Bu yaklaşımda Wilson, değer ve ahlak eğitiminin diğer ders programlarında tartışmalara olanak vererek gerçekleştirilemeyeceğini ifade etmiştir.
Bu varsayımı esas alan değer eğitimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bireyin karakterini toplumun paylaştığı değerler veya dini değerler kapsamında şekillendirme amacı taşıyan eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Değer özellikleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürü Ahmet bey sene başı öğretmenler kurulu toplantısında değerler eğitiminin önemine değinerek değerlerin değiştirilemez olduğunu ve evrensel olduğunu dile getirmiş, tüm öğretmenlerin bu titizlikle derslerinde bu evrensel değerler çerçevesinde eğitim ve öğretime devam etmesini istemiştir

Buna göre okul müdürü değerler eğitiminin hangi felsefi temeline dikkat çekmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!