Değerler Eğitimi Testi 3

Aşağıdakilerden hangisi Değer analizi yaklaşımı hedefleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Değer sorunu belirleme
II.Karşılaşılan değer sorunu açığa kavuşturma.
III.Sorun hakkında bilgi ve kanıtlar toplama
IV.Bilgi ve kanıtların uygunluğunu ve doğruluğunu değerlendirme.
V.Olası çözüm yollarını uygulama
Yukarıda verilen Değer analizi yaklaşımında kullanılan sekiz aşamalı süreçten hangisi/hangileri doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Ulusal değerleri, yerel değerleri, küresel değerleri ve siyasal değerleri içeren değer alanı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Değerlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir değerlendirmedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürü Şakir bey, öğrencilere karşılaştıkları değerlerle ilgili sorunlar hakkında karar verebilmek için bilimsel araştırma ve mantıksal düşünme sürecini kullanabilmelerine yardımcı olunacağını söylemiştir.
Okul müdürünün ifade ettiği değer yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bu değer yaklaşımında, mantıklı bir yaklaşım kararı vermek için, eleştirel düşünme yeteneğini kullanmamız gerekir. Bu yaklaşım, zihinsel süreçlere, mantığa, bilimsel araştırmalara odaklanır. Değerlerle ilgili sorunlarla baş başa kalan öğrenciler sorunlarını çözerken duygularını olaya dâhil etmeden mantıklı karar vermeye çalışmaları bu yaklaşımının temel unsurlarındandır.
Yukarıda ifade edilen değer yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Seçme
II.Ödüllendirme
III.Davranmak
Değerlerin belirginleşmesi yaklaşımı, bir değerin kazanımının başarıya ulaşılabilmesi için belli basamakların yer alması gerektiğini ileri sürmektedirler
Yukarıdakilerden hangisi bu basamaklar arasındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Sene başı öğretmenler kurulu toplantısında Okul Müdürü; öğrencilerin duygu ve düşüncelerinin farkına varmalarını, değerleri belirleme ve öğrenme süreçlerinde öğrenciyi merkez almayı önemsediğini belirtmiştir.
Okul müdürünün önemsediği yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Şiirler, fabllar, masallar, özlü sözler, biyografiler ve özellikle de öyküler sıkça kullanılır
II.Öğretici, öğrencilerinden belirli değerleri kabullenmelerini ister ve onların bu değerleri kabullenmelerini sağlayacak öğretim yaşantıları oluşturur.
III.Öğretmen aktif, öğrenci ise pasif konumdadır; öğretici merkezli bir yaklaşım olarak öğrencilerin bireysel farklarını, değişik yaşam tecrübelerini yok saydığı için eleştirilmektedir
Yukarıda özellikler verilen yöntem/yaklaşım türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir toplumun içinde veya insanlar arasında benimsenmiş veya yaşatılmakta olan her türlü duyuş, düşünüş, davranış, kural ve kıymetlere ............ denir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıda verilenlerden hangisi değerlerin oluşumunda doğrudan etkili değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi değer yaklaşımları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Değerler eğitiminde çocuk-merkezli, işbirliği ve yaşayarak öğrenmeye dayalı yöntemlere başvuran eğitim modeli aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Değerler Eğitiminde önce akıl yürütmeli, bilmek için sınama yapmalı, çevreyi gözlemlemeli, yüzeysel ve derinlemesine düşünmeli, olayları çözümleyerek farklı olaylardan genellemeler yapmalı ve tüm bunlardan bir sonuç çıkartmalıyız.
Yukarıda ifade edilen değer eğitimi süreci aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yeterince söyleyip ve gösterebilirseniz, insanların çoğu sizin istediğiniz şekilde davranacaktır
Yukarıda ifade edilen değer eğitimi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!