Atatürk Sonrası İç ve Dış Gelişmeler-1

I. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
II.Milletler Cemiyeti
III.Balkan Antantı
Türkiye Cumhuriyetinin yukarıdaki kuruluşlara üye olma sıralaması aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
II. Birleşmiş Milletler Teşkilatı
III. Varşova Paktı
Yukarıdakilerden hangileri bugün de işlevini sürdürmektedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiye, 24 Ekim 1945 tarihinde Birleşmiş Milletlere üye olmuş ve Atatürk'ün -Yurtta barış, dünyada barış- ilkesi doğrultusunda Birleşmiş Milletlerin aldığı kararlara uymuştur.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerin kararma uyarak asker gönderdiği ülkelerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1950-1960 yılları arasında Türkiyeye yabancı ser¬maye en çok hangi ülkeden gelmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında İsraili tanıyan ilk ülkedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Demokratik ülkelerin yanında olması
Kendi çıkarlarını koruması
Avrupanın geleceği
Yukarıdakilerden hangileri Türkiyenin Amerikanın yanında olma nedenlerindendir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiye ile Yunanistan arasında
I. Nüfus değişimi
II. Tazminat
III. Ege adalarının silahsızlandırılması
Konularından hangisi Lozan antlaşmasından sonra bir sorun olarak devam etmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşından sonra görülen gelişmelerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Midilli ve Sakız
II.Sisam ve Nikarya
III.Rodos ve On iki Ada
İtalya, Uşi Antlaşmasıyla Türklere geri vermeyi kabul ettiği yukarıdaki adalardan hangilerini, İkinci Dünya Savaşından sonra Yunanistana bırakmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Savaşın tüm dengeleri alt üst etmesi
II. Balkan Antantının aynı yörede bulunan devletler arasında yapılmış olması
III. Boğazların Türk egemenliğine geçmesi
Balkan Antantının II. Dünya Savaşındaki işlevini yitirmesinde, yukarıdakilerden hangisi etkili olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, sömürge durumunda olan bazı Asya ve Afrika ülkelerinin Türkiyeyi örnek aldıkları görülmüştür.
Türkiye'nin, bu ülkeleri etkileyen yönü aşağıdakilerden hangisi olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Son yıllara kadar, Türkiyenin dış ticaretinde Batılı ülkeler önemli bir yer tutmuştur. Günümüzde ise Türkiyenin dış ticaretinde Ortadoğu ve Afrika ülkeleri ağırlık kazanmaya başlamıştır.
Bu değişmeye yol açan etkenler arasında,
I.Türk dış politikasındaki değişikliklerin,
II.Ortadoğu ve Afrika ülkelerindeki siyasal değişikliklerin,
III.Ortadoğu ve Afrika ülkeleriyle Batı arasındaki sorunların bulunduğu ileri sürülmektedir.
Türkiye ile Ortadoğu ve Afrika ülkeleri arasındaki ticaretin artmasında, yukarıdakilerden hangilerinin daha etkili olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sonrasında devletçiliğin sona ermesi ile Türkiye ekonomisinde uygulanan politikalardan biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Birinci Dünya Savaşında yenilen Almanya, Varsay Antlaşmasıyla Polonya'ya bırakmış olduğu yerleri geri almak için, daha sonra Polonya'nın batı bölgesini işgal etmiştir. Almanya'nın bu tutumu karşısında İngiltere ve Fransa barışı korumaya çalışmışlarsa da İkinci Dünya Savaşının çıkmasını engelleyememişlerdir.
Bu durum Birinci ve İkinci Dünya savaşları arasında nasıl bir ilişki olduğunu gösterir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 1933-1945 döneminde kamu mâliyesinin ayırt edici özelliklerinden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!