Anayasalar

1921 Anayasasıyla birlikte Cumhuriyet yönetiminin ilan edilemeyişinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1921 Anayasasında;
I.Egemenliğin millete ait olması benimsenmiş,
II.Meclis başkanının aynı zamanda Bakanlar Kurulunun da başkanı olması kabul edilmiş,
III.Devlet başkanlığı makamının adı belirlenmemiştir
Bunlardan hangileri, yeni Türk Devletinin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920den itibaren rejiminin "Cumhuriyet" olduğunun bir kanıtıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

20 Ocak 1921de TBMMnin onayladığı Teşkilat-ı Esaside Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Kanun yapma, yürütme ve yargı yetkisi TBMMde toplanır. Hükümet görevi TBMMden seçilen vekillerle yürütülür. TBMMnin Başkanı Bakanlar Kurulunun da başkanıdır, maddeleri yer almıştır.
Bu bilgiler değerlendirildiğinde Yeni Türk Devletînîn iik Anayasası için, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliği değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1921 Anayasasına göre, Meclis üyeleri iller halkınca seçilir, ancak bu üyeler seçildiği ilin değil tüm ulusun temsilcisidir.
Anayasanın bu hükmüyle aşağıdakilerden hangisinin gözetildiği savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1921 Anayasasını kabul eden TBMM, bu Anayasa İle egemenliği millete verdiği hâlde, hedeflerinden birinin saltanat ve hilafeti kurtarmak olduğunu açıklamıştır.
TBMMnin bu tutumundaki amacın aşağıdaklierden hangisi olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının dayandığı temel ilkeden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Millî egemenlik ilkesinin Anayasada açıkça ilk kez yer almasıyla İlgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Valilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti tarafından atanması
II. Yargı gücünün Mecliste olması
III. Seçimlerin iki yılda bir yapılması
Yeni Türk Devletinin ilk anayasası olan Teşkilatı Esasiye Kanununun yukarıdaki hükümlerinden hangilerinin TBMMnin gücünü koruma amaçlı olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

TBMM, aşağıdakilerden hangisiyle padişah ve halifenin siyasi ve hukuki yetkilerini üstlenmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

20 Ocak 1921 tarihli anayasada yer alan bazı maddeler şunlardır:
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
Türk Devleti TBMM tarafından idare olunur
Kanun yapma ve kanunları yürütme gücü Mecliste toplanmıştır.
Bu maddelere göre aşağıdakilerden hangisi yönünde yargıya varılamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

20 Ocak 1921de TBMM'de kabul edilen Anayasada yer alan aşağıdaki maddelerden hangisi padişahın yetkilerinin yok sayılmasıyla ilgili değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1921 Anayasasının hükümleri arasında, aşağıdaki konulardan hangisine yer verilmemiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Anayasaya göre,
I. Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması,
II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ülke yönetimini üstlenmesi,
III. Kanun yapma ve kanunları yürütme gücünün Mecliste toplanması
durumlarından hangilerinin, padişah ve halifeyi siyasi ve hukuki yetkilerinden mahrum bıraktığı savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

20 Ocak 1921 tarihli Anayasada yer alan --Egemelik kayıtsız şartsız milletindir, yönetim şekli halkın kendi kendini İdare etmesi esasına dayanır.-- maddesinin, aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin gerçekleştirilmesi için doğrudan bir gerekçe olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!