Anayasalar-1

Cumhuriyetin ilanı ile
-Başbakan kendi hükümetini kurmakla görevlidir.
-Meclis Başkanı ve Başbakan ayrılmıştır.
-Meclis, hükümetin çalışmalarını denetleyecektir.
Buna göre; aşağıdakilerden hangi sisteme geçilmiş oluyordu ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlk TBMMde bakanların nasıl seçileceklerine ilişkin yasada yer alan,
I. Her bakanın üzerine aldığı işleri görürken ilgili Meclis komisyonunun görüşünü alabilmesi,
II.Bakanlar arasında çıkacak anlaşmazlıkları Meclisin çözmesi,
III.Her bakanlık için Mecliste ayrı ayrı oylama yapılması
hükümlerinden hangileri Hükümetin Meclise karşı sorumlu olduğunu gösterir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilat-1 Esasiye Kanununda TBMM üyelerinin her biri, yalnız kendisini seçen ilin milletvekili olmayıp bütün milletin vekilidir. Maddesi yer almaktadır.
Bu madde ile,
I.Milletvekili seçiminde oyların sayımını kolaylaştırma
II.Birlik ve beraberliği sağlama
III.Ulus egemenliğini pekiştirme
hedeflerinden hangilerine ulaşılmak istendiği savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

20 Ocak 1921de mecliste kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunü ile yürütme ve kanun yapma yetkisi TBMMye verildi. Yasama, yargı, yürütme yet-kilerini elinde bulunduran 1. TBMM için aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1921 Anayasası ile -Güçler Birliği- sisteminin kabul edilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1921 Anayasasına göre; Türkiye Devleti, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur ve hükümeti -Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti- adını taşır.
1921 Anayasasındaki bu hükümle ulaşılmak istenen başlıca amaç aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının Özelliklerinden biridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Padişahın, halife sıfatıyla elinde bulundurduğu -şeriat hükümlerinin yürürlüğünü sağlama- ödevinin, 1921 Anayasasıyla, Büyük Millet Meclisine verilmesi neyi amaçlıyordu ?
Doğru Cevap! Yanlış!

27 Ekim 1923 tarihinde Fethi Okyar Hükümetinin çekil-mesi üzerine Meclisteki grupların bakanlıklar için öner dikleri adayların çoğunluk sağlayamaması nedeniyle hükümet bunalımı ortaya çıkmıştır.
Bu hükümet bunalımına aşağıdakilerden hangisi çözüm olarak getirilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Milletvekillerinin hükümet üyelerini tek tek seçmesi hükümet oluşturma sürecini zorlaştırmıştır.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle bu durum ortadan kaldırılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Geçici bir anayasa niteliğinde olan 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanununda İlk değişiklik aşağıdakilerden hangisiyle yapılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanununda ilk değişiklikle aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1921 Anayasasına göre, TBMMnln yetkilerinden bazıları şunlardır:
I. Hükümette görev alacak bakanları seçme
II.TBMM başkanını, İcra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulu) tabii başkanı sayma
III.Süre dolmadan TBMM seçiminin yenilenmesine karar verme
IV.Savaş ve barışa karar verme
Bu yetkilerin hangilerinde, günümüze kadar bir değişiklik olmamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yeni Türk Devleti kurulduğunda Kanunu esasi yürürlükten kaldırılmamış ancak 1921 Anayasasında bulunmayan hükümler Kanunu Esasinin hükümleriyle karşılanmıştır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasasının özelliklerinden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!