657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi 8

Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde ne kadar süre izin verilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten ne kadar süre sağlık izni verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Devlet Memurlarının yıllık izin süresi, on yıldan fazla olanlar için kaç gündür ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Devlet Memurlarının yıllık izin süresi, 1 yıldan on yıla kadar(10 yıl dahil) olanlar için kaç gündür ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki ne kadarlık süze boyunca gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde................................ , illerde ................tarafından tesbit olunur
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Devlet Memurunun Çekilme talebiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Aşağıdakilerden hangisi Memurluğun Sona Ermesi hallerinden değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Olağanüstühal, seferberlik ve savaşhallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurlarının çekilme isteğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Devlet memuru ; Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz Kaç gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl ...............................ve her iki yıl ..................................... esas olacak şekilde değerlendirilir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı,ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar kimin kararı ile tespit olunur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Tabiplere asli görevlerinin yanında aşağıdaki hangi görev verilemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

" Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir"
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;
1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az kaç yıl hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;
a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.
Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre kimin Kararı ile kısaltılabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!