657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi 7

Kadrosu kaldırılan memurlar, en geç ne kadar süre içinde kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya atanırlar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; İkinci görev verilecek memurlar ve görevler aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Aşağıdaki hangi kurum ve kuruluşa ikinci görev verilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren .......... gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami ...........gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yabancı memleketlerin resmî kurumları veya uluslararası kuruluşlarda kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) memuriyeti süresince yabancı memleketlerin resmî kurumlarında ........... yıla, uluslararası kuruluşlarda ............... yıla kadar aylıksız izin verilebilir
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir"
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az kaç yıl hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması
II. Derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş
III.Kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olması
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Derece yükseltilmesi için hangi şartların oluşması gerekir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması
II.Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması
III.Üst derecelerden boş bir kadronun bulunması
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Kademe ilerlemesi yapılabilmesi için hangi şartların oluşması gerekir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her...............için bir kademe ilerlemesi daha verilir. "
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile Ne kadarlık bir süre daha verilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir"
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Bunlar ne kadar süre ile Devlet memuru olarak istihdam edilemezler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
Başka yerdeki görevlere atananlar memurlar ne kadar süre içinde görevlerine başlamak zorundadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
Aynı yerdeki görevlere atananlar memurlar ne kadar süre içinde görevlerine başlamak zorundadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Asli Memurluğa atanma aşağıdakilerden hangisinde ifade edilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Uyarı
II. Kınama
III. Aylıktan Kesme
IV. Kademe ilerlemesinin durdurulması
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Adaylık süresi içinde hangi disiplin cezasını almış olanların ilişikleri kesilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!