657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi 3

Aşağıdakilerden hangisi Memurluğun Sona Ermesi hallerinden değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında ne kadar süre içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Memurluktan çıkarma cezasında ne kadar süre içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Memur uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından kaç yıl sonra verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini isteyebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler; daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanabilmek için cezasının üzerinden kaç yıl geçmiş olması gerekir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler; daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanabilmek için cezasının üzerinden kaç yıl geçmiş olması gerekir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dahil) kim tarafından ödenir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır."
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Memurun kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca kaç yılı hiç bir surette geçemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Disiplin amirleri aşağıdaki disiplin cezalarından hangilerini verebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Mahrumiyet yerlerinde çalışan Devlet memurları görev yerlerinde çocuğunun girmesi gereken orta dereceli okul bulunmadığı takdirde, bu dereceli okullarda okuma hakkını kazanmış bulunan çocuklarını yatılı okullarda okutmak isterlerse, pansiyon ücret indiriminden faydalanırlar."
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Bu indirim her yıl bütçe kanunu ile tesbit olunan pansiyon ücretlerinden en azının çocukların her biri için yüzde kaçı oranındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna kaç gün içinde tevdi edilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadırlar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesi aşağıdaki Disiplin cezası çeşitlerinden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!