4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların zorunlu organları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Tüzüğün veya belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde, ilgili valilik eksikliklerin ne kadar süre içinde tamamlanmasını ister ?
Doğru Cevap! Yanlış!

" belge ve tüzüklerin ilgili valiliğe verilmesi ile sendika veya konfederasyon tüzel kişilik kazanır."
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Valilik, tüzük ve belgelerin birer örneğini, ne kadar süre içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Sendika ve konfederasyonlar önceden izin almak şartıyla serbestçe kurulurlar
II.Sendika kurucusu olabilmek için kamu görevlisi olarak çalışmak yeterlidir
III.Sendikanın kurucuları; sendika tüzüğü ve kamu görevlisi olduklarını gösterir belge ile sendikayı ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini kuruluş dilekçelerinin ekinde sendika merkezinin bulunacağı ilin valiliğine vermek zorundadırlar
IV.Konfederasyon kurucuları, konfederasyon tüzüğü ile sendikaların konfederasyon kurulmasına ilişkin kurucular kurulu kararını ve konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edeceklerin isimlerini konfederasyon merkezinin bulunacağı ilin valiliğine vermek zorundadırlar.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Toplu sözleşme süreci ne zaman tamamlanır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Toplu sözleşme görüşmeleri hangi yıllarda yapılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Aşağıdakilerden hangisi Sendikaların kurulabilecekleri hizmet kolları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
"Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o işyerinden seçilen kamu görevlisi" şeklinde ifade edilen tanımla aşağıdakilerden hangisinden bahsedilmektedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kaç üyeden oluşur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
"Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışındaki her bir sendika tarafından o işyerinden seçilen kamu görevlisini"ifade eden tanım nedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, tarafların başvuru tarihinden itibaren kaç gün içinde kararını verir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Değişik hizmet kollarında bu Kanuna tabi olarak kurulmuş en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği olan üst kuruluşlar"
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
bahsedilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar"
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre; bahsedilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre; Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine Başkan dahil en az Kaç üyenin katılımı ile toplanır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idarelerde çalışan memurlar
II. il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde çalışan memurlar
III. özel kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ya da bunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre; yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri bu kanun kapsamındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!