4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

4483 Sayılı Kanuna göre; İşlediği suçtan dolayı İlçe Milli Eğitim müdürü ile ilgili soruşturmaya izin verme yetkisi kime aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; Aşağıda yer alan Kamu görevlilerinden hangisi başka merciin ön incelemesinde görevlendirilemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; Ön inceleme ile görevlendirilen kişi veya kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendiren merciin bütün yetkilerini haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Hangi Kanununa göre işlem yapabilirler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını, kaç gün içinde verir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; Cumhuriyet başsavcıları, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikayet aldıklarında yapacakları ilk işlem nedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; İtirazlar, incelendikten sonra ne kadar süre içinde karara bağlanması gerekir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturması aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı
II.Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri
III. Bakan yardımcıları
IV. Vali
4483 Sayılı Kanuna göre;
yukarıdaki görevlerden hangisinin hazırlık soruşturmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcıvekili yapar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Soruşturma izni verilmesine ilişkin karara karşı hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisi; soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet başsavcılığı veya şikayetçi, izin vermeye yetkili merciler tarafından verilen işleme koymama kararına karşı da şikâyetçi itiraz yoluna gidebilir. "
4483 Sayılı Kanuna göre;
İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren Kaç gündür ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturmaya izin vermeye yetkili mercii aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; Cumhurbaşkanına veya Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşlar ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında soruşturmaya izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; Ön inceleme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; İşlediği suçtan dolayı; Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında soruşturma iznini kim verir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; Merkez ilçede Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında görevinde işlediği suçtan dolayı soruşturma izni yetkisi kimdedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; Ast memur ile üst memurun aynı fiile iştiraki halinde izin verme yetkisi kime aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!