4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 1

4483 Sayılı Kanuna göre; ilçelerde Köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren diğer memurlar ve kamu görevlileri hakkında soruşturma izni kim tarafından verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; Kaymakamlar için Davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; Hazırlık soruşturması genel hükümlere göre Kim tarafından yapılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; Suçların iştirak halinde işlenmesi durumunda yargılama usulü nasıl olur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; Danıştay İkinci Dairesi aşağıdakilerden hangisi hakkında verilen soruşturma iznine ait itirazlara bakamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; İtiraz süresi, yetkili merciin kararının tebliğinden itibaren Kaç gündür ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; Yetkili mercii, soruşturma izni konusundaki kararını,zorunlu hallerde kaç günü geçmemek üzere bir defa daha uzatabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile izin vermeye yetkili merciler ihbar ve şikâyetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde aşağıdakilerden hangisi yapılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre;
Aşağıdakilerden hangisi memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında yapılacak ihbar ve şikâyetlerde bulunması zorunlu hususlar arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri ve yardımcıları hakkında soruşturma izin yetkisi kime aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izin yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bölge düzeyinde teşkilatlanan kurum ve kuruluşlarda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki memurlar ve diğer kamu görevlilerinin hangisi ile ilgili hazırlık soruşturmasını il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili tarafından yapılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya aşağıdakilerden hangisine gönderilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4483 Sayılı Kanuna göre;
Aşağıda yer alan Kamu görevlilerinden hangisi başka merciin ön incelemesinde görevlendirilemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!