222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 4

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre;
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi isteğe bağlı eğitim kurumlarındandır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Gündüzlü
II.Pansiyonlu
III.Yatılı ilköğretim okulları
IV.Gezici okullar
Yukarıdakilerden hangileri mecburi ilköğretim okullarındandır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre;
Mecburi ilköğretim çağı aşağıdaki yaş gruplarından hangilerini kapsar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre; İlköğretim Müdürlükleri, ilköğretim okulları, İl Halk Eğitimi Başkanlıkları ile İlçe Halk Eğitim Merkez Müdürlüklerinde çalışan genel ve yardımcı hizmetler sınıfına dahil personelin ve bu kurumlar için gerekli bölge doktorları, sağlık memuru, hemşire, yapı işlerinde çalışan teknik elemanların aylıkları ve her türlü özlük giderleri hangi bütçeden ödenmektedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıda verilmiş olan maddelerden 222 ye göre ilköğretime ait gelir kaynaklarından hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakları belirleyeceği komisyonda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre;İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmeyenler, hiçbir resmi ve özel iş yerinde veya her ne surette olursa olsun çalışmayı gerektiren başka yerlerde ücretli veya ücretsiz çalıştırılamazlar.
Yukarıdaki hükümlere aykırı davrananlara verilecek ceza nedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre;
Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için ………….Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine …………. Türk Lirası idarî para cezası verilir. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim kanununa göre; Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununa göre Nüfus hüviyet cüzdanı bulunmayan veya henüz nüfus kaydı yaptırılmamış bulunan çocukların yaşları, çocuklar görülmek suretiyle tayin ve tespit edilmesi görevi kimindir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim kanununa göre -İlköğretim haftası- ne zamandır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok kaç öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. İlköğretim okulları
II. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
III. Tamamlayıcı sınıflar ve kurslar
IV. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar
Yukarıdakilerden hangileri mecburi ilköğretim kurumlarındandır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. İlköğretim kurumlarının ilkokul ve ortaokul olarak bağımsız okullar hâlinde kurulması esastır. Ancak imkân ve şartlara göre ortaokullar ve ilkokullarla birlikte de kurulabilir liselerin ayrı olarak kurulması zorunludur.
II. Şehir ve kasabalarda, ihtiyaca göre yatılı veya pansiyonlu okullar kurulabilir.
III. Bir köy halkı, iş ve üretim hayatının gereği olarak veya olağanüstü sebeplerle yayla, otlak ve bağ gibi yerlere taşındığında köy okulu da, köy halkıyla birlikte göçecek şekilde düzenlenmiş olmalı ve gidilen yerde hemen günlük çalışmasını ve görevini devam ettirmelidir.
IV. Mecburi ilköğrenim çağında bulundukları halde zihnen, bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan engelli olan çocukların özel eğitim ve öğretim görmeleri sağlanır.
İlköğretim Okulları ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!