222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi 2

Okula gelir sağlamak maksadıyla seçilen topraklar, ne kadar olabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Meyhane, kahvehane, kıraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin, okul binalarından kapıdan kapıya en az kaç metre uzaklıkta bulunması zorunludur. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Maliye
II.Tapu
III. Tarım Müdürlüğünden bir eleman
IV. İlköğretim müfettişleri veya ilçe eğitim müdürü
Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlıyacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, kim/kimler tarafından seçilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlköğretim çağında bulunan ve mecburi ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların bu kanunda gösterilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılmasına izin verilmiş olunanlar dışında, her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dersanelere kabulü yasaktır.
Yukarıdaki hükümlere aykırı davrananlara ne kadar idarî para cezası verilir. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlköğrenim çağında olup da mecburi ilköğretim kurumlarına devam etmiyenler için aşağıdaki verilenlerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için kaç türk lirası ceza verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için onbeş Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu para cezasına rağmen çocuğunu okula göndermeyen veya göndermeme sebeplerini okul idaresine bildirmeyen çocuğun veli veya vasisine kaç TL idari para cezası verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 sayılı kanuna göre; Çocuğunu okula göndermeyenler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Hastalık
II. Sel
III.Yangın
Öğrenciler yukarıdaki hangi durumlarla okul idaresince izinli sayılabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Zorlayıcı sebepler dışında çocuğun ailesi yanında kalmasını gerektiren ailede ölüm, yaralanma, düğün, askere gitme, bağ, bahçe, tarla ve sürüde tarım ve hastalık savaşı yapılması gibi sebeplerle öğrencilere bir yıl içinde en fazla kaç gün izin verilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Mülki amirler
II.ilköğretim müfettişleri
III.Jandarma
İlköğrenim çağındaki çocukların mecburi ilköğretim kurumlarına devamlarını sağlamakla veli yahut vasi veya aile başkanlarına ve okul idarelerine yardımla ve her türlü tedbiri almakla vazifeli olarak görevlendirilenler yukarıdakilerden hangileridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemiyen çocuğun durumunu en geç ........... gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlköğretim haftası ne zamandır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı en fazla kaç olmalıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir.
Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyen çocuklar için aşağıdakilerden hangisi yapılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!