1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Testi

“Her kademedeki öğrencilere yönelik dernek ve vakıflar ile gerçek ve diğer tüzel kişilerce açılacak veya işletilecek yurt, pansiyon ve benzeri kurumların açılması, devri, nakli ve kapatılmasıyla ilgili esasları belirlemek ve denetlemek”
görevi Bakanlığın hangi hizmet birimince gerçekleştirilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı hizmet birimleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

a) Öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,
b) Bakanlık öğretmenleri ile talepleri hâlinde özel öğretim kurumları eğitim personeline yönelik olarak; meslek öncesi ve meslek içi eğitimi vermek veya verdirmek, gelişmeleri için kurslar açmak veya açtırmak, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
c) Öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitime ilişkin konularda inceleme ve araştırmalar yapmak,
Yukarıda sıralanan görevler Bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek,
II.Bakanlığın öğretmenler dışındaki personeli için eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek,
III.Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek
Yukarıda sıralanan görevler Bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın görevleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görevi değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

a) Bakanlık projelerinin Bakanlık bilişim altyapısına uygun olarak tasarlanmasını ve uygulanmasını sağlamak, teknolojik gelişmeleri takip etmek, bilgi güvenliği ve güvenilirliği konusunun gerektirdiği önlemleri almak, ilkeleri belirlemek, kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,
b) Bakanlık birimleri ile taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak, Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek,
c) Bakanlığın internet sayfaları, elektronik imza ve elektronik belge uygulamaları ile bilişim sistemleri (MEBBİS) ve e-okul uygulamalarını yürütmek, geliştirmek ve bunlara ilişkin teknik çalışmaları yapmak,
ç) Bakanlık hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde veri tabanları oluşturmak,
Yukarıda sıralanan görevler Bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı ın görevleri arasında değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Özel Kalem Müdürlüğü'nün görevidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre;
Milli Eğitim Bakanlığı Ortak Görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

“Öğretmenlerin, alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan ................. belirlenir”
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; öğretmenlerin emeklilik işlemleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!