1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Testi 1

Öğretmenlere verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer eğitimlere ilişkin usûl ve esaslar ......................... belirlenir
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini Bakanlık Maarif Müfettişleri aracılığıyla yürütmek,"
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Eğitim ve öğretimde teknolojik imkânların tüm yurt çapında etkin ve yaygın biçimde kullanılmasını ve her öğrencinin bilgi teknolojilerinden yararlanmasını sağlamak"
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve yetkileri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Türkiye’deki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden lisans düzeyinde eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlarla süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlar, Bakanlıkça mahallînden ..................statüde öğretmen olarak hizmet alınabilir. "
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre;
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest kadrolar; ...................................... ve ............................................................ görüşü alınarak Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikte belirlenen norm kadro sayılarına uygun olarak öğretmen kadroları dışındaki kadrolar merkez ve taşra birimlerine, öğretmen kadroları ise branşlar esas alınarak okul ve kurumlara dağıtılır."
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Örgün eğitim sistemine girmemiş, herhangi bir eğitim kademesinden ayrılmış veya bitirmiş vatandaşlara yaygın eğitim yoluyla genel veya meslekî ve teknik öğretim alanlarında eğitim ve öğretim vermek"
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Yaygın eğitim ve öğretim ile açık öğretim hizmetlerini yürütmek"
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"İlköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında din kültürü ve ahlâk eğitim ve öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını, eğitim araç-gereçlerini hazırlamak veya hazırlatmak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak, "
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; Aşağıdakilerden hangisi Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; Aşağıdakilerden hangisi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve yetkileri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı hizmet birimleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Bakanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek,
II.Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
III.Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek
IV.Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ile öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, inceletmek ve sonucunu Bakana sunmak
V.Ders kitaplarını, kaynak ve yardımcı eğitim dokümanlarını, ders ve laboratuvar araç ve gereçleri ile basılı eğitim malzemelerini, makine, teçhizat ve donatım ihtiyaçlarını temin etmek
Yukarıdakilerden hangisi Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,"
yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!