1.Dünya Savaşı

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Osmanlı Hükümetinin süregelen işgaller karşısında yetersiz kalması Türk Ulusunun tepkilerine yol açmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tepkilerden biridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yirminci yüzyılın başlarında, Osmanlı İmparatorluğunu destekleme ve kalkındırma görünümü altında, Osmanlılar üzerindeki etkisini giderek artıran devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Osmanlı Devleti, aşağıdakilerden hangisiyle Birinci Dünya Savaşından çekilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Birinci Dünya Savaşından sonra Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şu kararları almıştır:
I. Hiçbir şekilde göç edilmeyecek
II. Bilim iktisat ve din alanında Örgütlenilecek
III.Doğu vilayetleri gerektiğinde savunulacak
Bu kararların başlıca amacı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bazı büyük devletlerin Osmanlı Devletini de Birinci Dünya Savaşına sokmaya çalışmalarında,Osmanlı Devletinin hangi özelliği önemli bir etken olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mondros Ateşkes Antlaşmasının aşağıdaki maddelerinden hangisi Türklerin denetiminde kalan Anadolu topraklarının da elden çıkabileceği anlamına gelmektedir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1918 yılında İtilâf Devletlerinin, bir yandan Anadoluyu kendi aralarında paylaşırken, bir yandan da dünya kamuoyunu Türkler aleyhine oluşturmaya çalışmalarındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin 1 Dünya Savaşında üçlü Bağlaşma (İttifak)Devletleri yanında savaşa girmesinde etken olmamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

- Osmanlı Devleti Kafkas ve Kanal cephelerinde taarruz harekatında bulunmuştur.
- Çanakkale Savaşı Rusyanın zor duruma düşmesinde etkili olmuştur.
- Anadolunun paylaşımına Yunanistanın ortak edilmesi İtalya ile İngilterenin arasını açmıştır.
- Osmanlı Devleti Hicaz ve Yemen cephelerinde Araplarla da savaşmıştır.
Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında savaştığı cephelerden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarda Yunanistan hiçbir şey elde edememiştir. Yunanistanın İstanbula ait isteği de Rus istekleri nedeniyle itilaf devletleri tarafından kabul edilmemiştir.
Osmanlı topraklarının paylaşımı ile ilgili itilaf devletlerinin tutumuna göre,
I. Aralarında görüş ayrılığı olmuştur.
II. Gizli antlaşmalar uygulanmaya devam etmiştir.
III. Aynı bölgede iki devletin çıkarı çatışmıştır.
yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Birinci Dünya Savaşında galip durumda itilaf devletleri olduğu halde, savaştan ayrılan ilk iki devlet de bu bloktan olmuştur. Ülkesinde Bolşevik ihtilali çıkan Rusya, ardından Rus baskısı ile savaşa giren Romanya savaştan çekilmişlerdir. Bu bilgilere göre,
I. içteki karışıklıkların dışarıdaki başarıyı engellediği,
II. itilaf devletleri arasında çıkar çatışmalarının olduğu,
III. Osmanlı Devletinin Rusyanın içindeki Bolşevikleri desteklediği
yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Gizli anlaşmalarla daha önce İtalyanlara bırakılması kararlaştırılan İzmir ve yöresi Paris Barış Konferansında Yunanistana verilmiştir.
İngilizlerin çıkarları doğrultusunda meydana gelen bu değişikliğin,
I. Sevr Antlaşmasının imzalanması,
II. manda ve himayecilik fikrinin ortaya atılması,
III. itilaf devletleri arasında anlaşmazlıkların çıkması
gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1.Dünya savaşı devam ederken,gizli antlaşmalarla Osmanlı toprakları paylaşılmıştır.
Bu paylaşımlar yapılırken
I.Osmanlının savaşı kaybedeceği
II.Anlaşma devletlerinin kendi güçlerine olan güveni
III.Savaşın geç sona ereceği düşüncesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Birinci Dünya Savaşında açılan ilk cephe aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!