Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi 1

I. İstanbul
II. Doğu Trakya
III. Batı Trakya
Misak-ı Milli Kararlarıyla yukarıdakilerden hangilerinin geleceğinin belirlenmesi için halkın oylanması istenmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinin Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararların Mebuslar Meclisi tarafından kabul edildiğinin bir kanıtı olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki konulardan hangisiyle ilgili karar Misakı Milli de ye almıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mustafa Kemal, Damat Ferit-in yerine sadrazam olarak getirilen Ali Rıza Paşa-ya çektiği telgrafta, yeni hükümetin Erzurum ve Sivas Kongrelerimde saptanan ilkelere ve ulusun amaçlarına uyması durumunda Kuvayı Milliye nin hükümete yardımcı olacağını belirtmiştir.
Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İstanbul Hükümetinin Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetini tanıması ve İstanbulda Meclis-i Mebusanın toplanması, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Temsilciler Kurulu ve İstanbul Hükümeti, Anlaşma Devletleriyle barış görüşmelerine gidecek Heyetin saptanması konusunda aşağıdakilerin hangisinde görüş birliğine varmışlardır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mustafa Kemalin İstanbul Hükümetlinin bir temsilcisi ile Amasyada yaptığı görüşmede, aşağıdakilerden hangisi ele alınmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Anadoludaki millî mücadele hareketinin İstanbul Hükümeti tarafından hukuki olarak tanındığını gösteren belge aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mustafa Kemal Paşa -ulusal güçleri birleştirmek- amacıyla öncelikle aşağıdakilerden hangisinin kurulmasına ağırlık verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki kongrelerden hangisinin toplanmasının gerektiği Amasya Genelgesi’nde belirtilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kurtuluş savaşı döneminde hangi ilimizde yerel kongreler toplanmamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Sivas Kongresinde alınan kararlan uygulama görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisiyle Temsilciler Kurulu üye sayısı 9dan 16ya çıkarılmış ve bu kurulun Türk mîlleti adına görev yaptığı belirtilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Sivas Kongresinde -Temsilciler Kurulu vatanın tamamını temsil eder.- kararı alınmıştır.
I. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
II. Amasya Görüşmeleri
III. İstanbul Hükümeti
Bu karar yukarıdakilerden hangisi/hangilerine tepkidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Anadolu Ajansı
II. Iradei Milliye gazetesi
III. Hâkimiyeti milliye gazetesi
IV. Peyamı Sabah gazetesi
Yukarıdakilerden hangileri, Kurtuluş Savaşında millî birliği tehlikeye düşürecek iç ve dış yayınlara karşı milleti uyarma görevini yapmıştır? ?
Doğru Cevap! Yanlış!