İlkeler-1

Cumhuriyet Döneminde meydana gelen,
I.Modern saat sisteminin kabul edilmesi
II. Miladi takvimin kabul edilmesi
III. Türk dilinin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması
IV. Tarih araştırmalarına ağırlık verilmesi
gelişmelerinin hangileri, Ulusçuluk anlayışıyla doğrudan ilgilidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

--Bizim yolumuzu çizen, içinde yaşadığımız yurt, bağrından çıktığımız Türk milleti ve bir de milletler tarihi¬nin bin bir facia ve ıstırap kaydeden yapraklarından çıkardığımız neticelerdir.--
Sözüyle Atatürk, aşağıdakilerden hangisinin önemine işaret etmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk, Türk tarihini yalnız Osmanlı ve Selçuklu dönemiyle sınırlı olarak değil, çok daha genlere giderek dünya tarihi çerçevesinde incelemeleri için tarihçileri teşvik etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi böyle bir çalışmanın amacı olamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türk Dil Kurumu 1932 yılında kurulduğu zaman, yapılacak dil çalışmalarına temel olmak üzere saptanan ilkelerden biri -Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmak- olmuştur.
Bu ilkenin gerçekleştirilmesi Öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk, Türk Tarih Kurumunu kurmuş ve Türklerin çok eski bir tarihe sahip olduğu tezini savunmuştur. Yalnız bu bilgiye dayanarak Atatürk ün,
I.Tarihte ilk devletin Türkler tarafından kurulduğu,
II.Türk tarihinin zenginliğinin ortaya çıkarılması gerektiği,
III.Türk tarihiyle ilgili bilimsel çalışmalar yapacak uzmanlara gereksinim olduğu
görüşlerinden hangilerini savunduğu söylenebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Halkçılığın,
I. cumhuriyetçilik
II.milliyetçilik
III.devletçilik
ilkelerinden hangilerinin doğrudan sonucu olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Siyasi rejim
II. Ekonomik politika
III. Uluslararası ilişkiler
Cumhuriyetçilik ilkesi yukarıdakilerden hangilerini doğrudan belirler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, cumhuriyet yönetiminin özelliklerinden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

-Demokrasinin tam ve en belirgin hükümet şekli cumhuriyettir.-
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkün bu görüşüne uygun Cumhuriyet yönetiminin bir özelliği değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I. Laikliğin kabul edilmesi
II.Saltanatın kaldırılması
III.Halifeliğin kaldırılması
IV. Türkiye Büyük Millet Meclisi nin kurulması
Bu gelişmelerin hangileri -Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur.- ilkesi ile doğrudan ilişkilidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk, -Demokrasi ilkesi, egemenliğin millette ol-duğunu başka yerde olmayacağını gerekli sayar. Bu suretle demokrasi ilkesi, siyasal gücün, egemenliğin kökenlerine ve yasallığına dayanmaktadır- demiştir.
Atatürk ün bu demokrasi anlayışını aşağıdaki ilkelerden hangisi doğrudan destekler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türk Devriminin -Cumhuriyetçilik ilkesi saltanat ve hilafete karşıdır.- yargısının,
I. egemenliğin millete ait olması,
II. yönetimin din kurallarına dayandırmaması,
III.azınlık okullarının öğretime devam etmesine izin verilmesi
durumlarından hangileriyle ilgili olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Yabancı şirketler tarafından çalıştırılan bazı demiryollarının devletleştirilmesi
II.Türk karasularında gemi işletme hakkının yalnız Türkiyeye ait olması
III. Kooperatifleşmenin yurt çapında yaygınlaştırılması
Yukarıdaki gelişmelerin hangilerinde ulusallaştırma amacı vardır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ilk önce yaşama geçirilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Atatürk ilkelerinin hangisi II. Meşrutiyet döneminde bir derece benimsenmiş durumdaydı ?
Doğru Cevap! Yanlış!