Hangi Öğretmenler ve Memurlar İsg Uzmanı Olabilir?

Hangi öğretmenler ve memurlar İSG uzmanı olabilir? Ne kadar ek ücretten faydalanabilir?

İş güvenliği uzmanlarının görev, yetki, sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelik’e göre

“İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı, ifade eder.”

Aynı yönetmelikte Teknik eleman şu şekilde ifade edilmiştir;

“Teknik eleman: Teknik öğretmenler, (Değişik ibare:RG-11/10/2013-28792) fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin (Değişik ibare:RG-30/4/2015-29342) iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunlarını, ifade eder.”

İlgili yönetmelikten anlaşılacağı üzere tüm mühendisler, mimarlar ve iş sağlığı güvenliği bölümünden mezun olanlar İş Güvenliği Uzmanı olabiliyor.

Peki Hangi Öğretmenlik Mezunları İSG uzmanı olabilir ve Ek ücreti ne kadar?

Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji bölümünü bitiren öğretmenler, Teknik Eğitim Fakültesi Mezunu teknik öğretmenler ve Mesleki Eğitim Fakültesi Mezunu teknik öğretmenler İSG uzmanı olabilirler.

İSG uzmanı olabilmek için Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak ÖSYM tarafından yapılan (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olmak gerekiyor. Başarılı sayılmak için ise 70 almak yeterli.

İSG uzmanı olan memurların ek ödemeleri ;

1 Ocak – 30 Haziran 2019 tarihleri arasında geçerli memur maaş katsayıları doğrultusunda 2019 yılı ilk altı aylık dönemde iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilen memurlar ortalama 2069 TL tutarında ücret alabileceklerdir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca kamu çalışanlarının aylıklarının hesaplanmasında kullanılan katsayıların belirlenmesine ilişkin tebliğine göre açıklanan ; Aylık Katsayı :(0,130597) ‘dir.

6331 sayılı kanunun 8. Maddesinin 7. Fıkrasına göre “Bu şekilde görevlendirilecek personele, görev yaptığı her saat için (200) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ilave ödeme, hizmet alan kurum tarafından yapılır. Bu ödemeden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu durumdaki görevlendirmeye ilişkin ilave ödemelerde, günlük mesai saatlerine bağlı kalmak kaydıyla, aylık toplam seksen saatten fazla olan görevlendirmeler dikkate alınmaz.” hükmü yer almaktadır ve ödemeler buna göre yapılmaktadır.

2019 yılı 1. dönem itibarıyla saat ücreti 200 x 0,130597 = 26,1194 TL olacaktır. 6331 sayılı kanuna göre en fazla 80 saate kadar ödeme alınabileceği dikkate alındığında 80 x 26,1194 = 2089,55 TL gibi bir ücret karşımıza çıkmaktadır. Bu tutardan binde 9,48 oranında damga vergisi kesildiğinde 80 saat görevlendirilen birisi yaklaşık 2069 TL tutarında net ek ücret alabilecektir.

Şöyle ki kendi kurumunda veya başka bir kamu kurumunda görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı(Öğretmen-Memur) 2069 TL ek ödeme alması söz konusu değil. Görevlendirilen kamu kurumunun tehlike sınıfı ve personel sayısına göre saat hesabı yapılarak alınacak ek ödeme tutarı belirlenmektedir. Ancak görevlendirilen öğretmen aynı zamanda haftalık 18 saat ekders ücretinden de yararlanmaktadır. Bu durumda 80 saat tam zamanlı görevlendirilen öğretmen ortalama 3000-3500 TL arası ücretten faydalanabilecektir.

50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri  01.01.2014 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü vardır.Ancak Az tehlikeli işyerleri için 50 ve 50’den az çalışanı olan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlülüğü  1 Temmuz 2020 tarihine ertelenmiştir. ;

Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakikadır.
Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

olmak üzere İSG uzmanı görevlendirilmektedir.

Bu durumda örneğin 300 çalışanı olan bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde; Eğitim kurumları az tehlikeli grupta yer aldığı için 300 x 10 dakika = 3000 dakika yani 50 saat görevlendirme yapılabilmektedir. Bu durumda Görevlendirilen Teknik Öğretmenin alacağı ek ücret 50 x 26,11 =1305 TL Bu tutardan binde 9,48 oranında damga vergisi kesildiğinde 50 saat görevlendirilen birisi yaklaşık 1293 TL + haftalık 18 saat ekders ücreti alabilecektir.

A,B ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanığı Belgeleri Nelerdir?

(A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;
• (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
• 2) İş sağlığı ve güvenliği alanında en az beş yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişleri, en az beş yıl uzman olarak çalışmış Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği doktorası yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar ile Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara Bakanlıkça verilir.

(B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;
• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
• İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği yüksek lisansı yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlara verilir.

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi şu kişilere verilir;
• (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi; (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Bakanlıkça verilir.

Haber ilginizi çektiyse aşağıdaki haberlere göz atabilirsiniz.

İş Güvenliği Uzmanı olabilmek için ne yapmalı?

Mesleki Eğitim Fakültesinin Hangi Bölüm Mezunları Teknik Öğretmen?