Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Sene Başı İş ve İşlemleri Yazısı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Sene Başı İş ve İşlemleri Yazısı

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” doğrultusunda ilköğretim kurumlarında sene başında yapılması gereken hususlarla ilgili resmi yazı yayımladı.

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” doğrultusunda ilköğretim kurumlarında sene başında yapılması gereken hususlarla ilgili resmi yazı yayımladı.

İşte İlgili Yazı ;

“2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” doğrultusunda ilköğretim kurumlarında sene başında yapılması gereken hususlar ilgi (b) Yönetmelik hükümlerinde açıkça belirtilmiş olmakla birlikte; yeni eğitim öğretim yılı boyunca doğabilecek aksaklıkların önüne geçebilmek, daha kaliteli ve sorunsuz bir eğitim öğretim yılı geçirebilmek adına aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Buna göre;
 1- Kayıt işlemlerinin ilgi (b) Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen “Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında yeni kayıtlar, temmuz ayının ilk iş gününde başlar. Kayıt işlemi, ilgi (a) Kanunu hükümlerince oluşturulan ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri adres bilgileri esas alınarak, e-Okul Sistemi üzerinden yapılır. Kayıt işlemleri sırasında veliden herhangi bir belge talep edilmez.” hükmü gereğince velilerden herhangi bir belge (fatura, sözleşme vb.) talep edilmeyecektir. Okul yönetimlerince mevzuatta yeri olmayan bu tür belgelerin velilerimizden talep edilmemesi;  ancak kayıt alanı içinde olmadığı ve adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmediğinden kuşku duyulan durumlarda köy veya mahalle muhtarları ile koordineli bir şekilde gerekli araştırmanın yapılarak, ilgi (a) Kanun hükümleri gereğince aykırı davrananlarla ilgili işlem yapılması gerekmektedir.
2- İlgi (b) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin 10 uncu fıkrası gereği sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları için kayıt alanı dışından öğrencisini nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları 09-13 Eylül 2019  tarihleri arasında e-Okul Sistemi üzerinden alınacaktır.  16 Eylül 2019 tarihinde ise okullara kayıt alanı dışından nakil başvurusu olup olmadığına bakılmaksızın e-Okul Sistemi'nde  kura işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

3- Mevsimlik tarım işçisi aile çocuklarının eğitime kazandırılması amacıyla yayımlanan “Mevsimlik Tarım İşçileri” konulu 2017/6 nolu Başbakanlık Genelgesi ve “Mevsimlik Tarım İşçileri ile Göçer ve Yarı Göçer Ailelerin Çocuklarının Eğitime Erişimi” konulu 2016/5 nolu Genel Müdürlüğümüz Genelgesi tüm okul yöneticilerine duyurulacak ve genelge hususları titizlikle uygulanacaktır.
4- İlgi (b) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine göre hazırlanacak il çalışma takviminin coğrafi şartlar, iklim ve çevre koşullarındaki farklılıklar göz önüne alınarak gerek taşımalı sistemle taşınan öğrencilerin, gerekse özel öğrenci servisiyle taşınan öğrencilerin gün aydınlanmadan yola çıkmalarına müsaade edilmemesi bakımından gün ışığından daha fazla yararlanmalarını temin edecek şekilde ilk dersin başlama saati valiliklerce normal ve ikili eğitim için ayrı ayrı  belirlenecektir.
5- İlköğretim Kurumlarında ilgi (b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (b) bendinde  “Normal öğretim yapılan okullarda yemek ve dinlenme için en az 40, en çok 90 dakika süre verilir. Bu süre okul yönetimince okul çevresinin şartlarına göre düzenlenir, il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne bilgi verilir. İkili öğretim yapılan ilköğretim kurumlarında sabahçı ve öğlenci grup öğrencilerinin çıkış ve girişleri arasında en fazla 30 dakikalık süre ayrılır.” hükmüne titizlikle uyularak öğle arası süreleri okul yönetimlerince düzenlenecektir.  
6- e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi veri girişleri (devam takibi, not işlemleri vb.) zamanında ve titizlikle yapılacak, ortaöğretime geçiş sürecinde olmalarından dolayı özellikle 8 inci sınıf öğrencilerinin bilgilerinin eksiksiz olarak girilmesine dikkat edilecektir.
7- Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumları e-Okul Sistemi'nde yer alan “Öğrenci Genel Bilgileri” bölümüne eksiksiz bir şekilde işlenecek ve bu öğrencilere ait ders programları ile öğretmen görevlendirmeleri ivedilikle yapılacaktır.
8-İlgi (b) Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca yurt dışına çıkan öğrencilerin yurt dışı adresleri okul yönetimi tarafından eksiksiz bir şekilde e-Okul Sistemi’ndeki ilgili bölüme işlenecek; okul yönetimi tarafından yurt dışı adresleri tespit edilemeyen öğrenciler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine bildirilerek öğrencilerin yurt dışı adreslerinin il/ilçe emniyet müdürlükleri vasıtasıyla araştırılarak Bakanlığımıza iletilmesi sağlanacaktır.
9- İlgi (b) Yönetmeliğin 35 inci, 36 ncı ve 36/A maddeleri uyarınca sene başı zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulu toplantılarının ilgi (b) Yönetmelik ve ilgi (ç) Yönerge hükümleri doğrultusunda titizlikle yapılarak bir dönem boyunca uygulanması planlanan iş ve işlemler ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine yönelik gerekli takip ve izlemenin yapılması sağlanacaktır.
10- 2019-2020 eğitim öğretim yılında sadece 3 üncü sınıflarda uygulanacak olması sebebiyle İlkokullarda Yetiştirme Programı, program için hazırlanan materyal ve ölçme araçları güncellenmiş olup program ve materyaller http://tegm.meb.gov.tr/ adresinde yayınlanmıştır. Program kapsamında hazırlanan Türkçe Etkinlik Kitabı, Matematik Etkinlik Kitabı, Türkçe Etkinlik Kılavuz Kitabı ile ölçme araçlarının İl Millî Eğitim Müdürlüklerine dağıtım işlemleri başlatılmıştır. İYEP kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin sene başında öğretmen kurulu toplantısında gündeme alınması ve kurumlara ulaştırılacak yazı doğrultusunda titizlikle yapılması gerekmektedir.
11- e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili olarak; kayıt, nakil, sınıf yükseltme, sınıf atlatma, denklik vb. sorunlar öncelikli olarak İl/İlçe müdürlükleri aracılığıyla çözümlenmeye çalışılacak, varsa çözümlenemeyen durumlar Valilikler aracılığıyla Bakanlığımıza iletilecektir.
12- Okullara öğrenci kayıtları esnasında az sayıda da olsa talep edildiği iddia edilen kayıt parası veya bağışların 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 2011/40 sayılı Genelge hükümlerine aykırı olması sebebiyle, bu tarz uygulamalara dair şikâyetlerin Valilikler tarafından ivedilikle değerlendirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanacaktır.
13- Genel Müdürlüğümüzce hazırlanmış olan Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurum Standartları Sistemi'ne veri girişleri 2018-2019 eğitim öğretim yılı için tamamlanmış olup temmuz ayı itibarıyla sistem analitikleri alınabilmektedir. 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında yapılmakta olan öğretmenlerin meslekî çalışmalarında okul düzeyinde Kurum Standartları raporlarının gündeme alınarak değerlendirilmesi ve sistemden elde edilen verilerin okul kültürü ve ikliminin güçlendirilmesi çalışmaları ile okul gelişim planlamalarında (stratejik planlama süreci, eylem planları, projeler vb.) kullanılması sağlanacaktır.
14- İlgi (c) Yönetmelik hükümlerince öğrencilerin, “Türk Millî Eğitiminin Temel Amaçları” doğrultusunda kişisel gelişimlerini sağlamaları, ayrıca edindikleri bilgi ve becerileri topluma faydalı olacak şekilde paylaşmaları ve öğrencilere millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti kapsamında etkinliklerinin artırılarak yaygınlaştırması hususunda gerekli önlemler alınacaktır. Bu kapsamda ilgi (c) Yönetmelik doğrultusunda sene başı şube öğretmenler kurulu toplantısında, sosyal etkinlikleri planlamak ve yürütülmesini koordine etmek amacıyla sosyal etkinlikler kurulu oluşturulacaktır. e-Okul Sistemi içerisinde bulunan Sosyal etkinlik modülüne öğrencilerin gerçekleştirdikleri sosyal etkinliklerin kayıt edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
15- 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı itibarıyla yatılı bölge ortaokullarının 5 inci sınıflarına öğrenci alınması için İlgi (d) Yönetmeliğin 7 inci maddesi kapsamında oluşturulan ‘’İl ve İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonu’’ tarafından gerekli tedbirlerin alınarak, yatılı bölge ortaokullarının pansiyonlarının doluluk oranlarının arttırılmasına öncelik verilmesi; ayrıca pansiyon hizmetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirmelerinin zamanında yapılması, e-Okul/Bakanlık MEM İşlemleri/e-Pansiyon modülündeki tüm verilerin eğitim-öğretim yılı boyunca güncel tutulmasının sağlanması gerekmektedir.
16- Bakanlığımız 2015-2019 Stratejik Planı yürürlükte olup bu planda yer alan performans göstergelerinin 2019 yılı hedeflerine ulaşmak için gerek merkez gerekse de taşra teşkilatının bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar yapması önem arz etmektedir. İlgili planda yer alan ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan performans göstergelerinin incelenerek (Planın 34 ve 41 inci sayfalarında yer alan performans göstergeleri) 2019 yılı sonu hedeflerine ulaşmak için gerekli çalışmaların titizlikle yapılması gerekmektedir.
17- İlgi (b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin 1inci fıkrasının (a) bendi 10/7/2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle özellikle okul öncesi çağ nüfusu az olduğu için ikili eğitim yapılmasına gerek olmayan anaokullarında da normal eğitim yapılması mümkün olacaktır. Ancak kayıt alanında okula kaydı yapılmamış 5 yaş çocuklar varken okulda normal eğitim yapılması veya mevcut sınıfların; sabah eğitim, öğleden sonra da kulüp yapılacak şekilde kullanılması mümkün olamayacaktır. 5 yaş tüm çocuklar okula kaydedildikten sonra talep varsa 4 ve 3 yaşlar için de sınıf açılacak ve ikili eğitim yapılabilecektir.
18- İlgi (b) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 5 inci fıkrasının (a) bendinde yapılan düzenleme kapsamında 2023 Eğitim Vizyonu, Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Programı ve 11 inci Kalkınma Planı gereği 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması planlandığından mevcut imkanların öncelikli olarak 5 yaş çocuklarına kullandırılması gerekmektedir. Buna göre, bir okulun kayıt alanında okula kaydı yapılmayan 5 yaş çocuk varken 4 veya 3 yaşındaki çocukların kaydının yapılması ve  bu çocuklar için sınıf açılması mümkün olamayacaktır.
19- İlgi (b) Yönetmeliğin 11 inci maddesinin 5 inci fıkrasının (c) bendinde yapılan değişiklik gereği; okul öncesi eğitimde 5 yaş çocuklarının kayıtlardaki öncelik sırası; ilkokul kaydı ertelenmiş ancak bir önceki eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim almamış 69, 70, 71 aylık çocuklar, 5 yaşındaki çocuklar, ilkokul kaydını ertelemiş ancak bir önceki eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim almış 69, 70, 71 aylık çocuklar şekilde olacaktır.
20- İlgi (b) Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin 2 inci fıkrasında yapılan düzenleme ile özellikle ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin, ana sınıflarının olduğu mekanlarda olmak üzere sadece ders başlamadan önce ve ders bitiminde nöbet görevini yerine getirmeleri konusuna açıklık getirilmiştir. Buna göre, ana sınıflarında görevli okul öncesi öğretmenlerine ana sınıfı bulunmayan alanlarda nöbet görevi verilmesi, öğretmenlerin okulun teneffüs saatlerinde sınıftan çıkartılması, ana sınıfı eğitimi bittikten sonra, okulun diğer eğitim kademelerindeki derslerin veya kursların bitiş saati baz alınarak okul öncesi öğretmenlerine nöbet tutturulması mümkün olamayacaktır.
21- Uygulamada yaşanan çeşitli sorunlar ve Bakanlığımıza gelen talepler dikkate alınarak Türkçe Dersi (1-8 inci Sınıflar) Öğretim Programı güncellenmiş olup Bakanlığımız http://mufredat.meb.gov.tr/ internet adresinde yayınlanmıştır. Öğretim programı doğrultusunda ilk okuma yazımı öğretimi 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren  tırnaksız dik temel harflerle gerçekleştirilecektir.
22- Yabancı dil ağırlıklı eğitim yapan ortaokullar 5. sınıflar için kendi belirlemiş oldukları yabancı dil ders saatini ve ders programını e-Okul Sistemi'nde tanımlanmış olan e-Okul/İlkokul Ortaokul Kurum İşlemleri/Ders İşlemleri/Yabancı Dil Program Seçimi ekranında işleyebileceklerdir. Yabancı dil ağırlıklı eğitim yapılan şubelerde Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan programlar ile alternatifli materyaller ve EBA'da yayınlanan içerikler kullanılabilecektir. Yabancı dil eğitimi uygulamasının yapıldığı okul ya da sınıflarda eğitim görecek öğrencilere seviye belirleme sınavı ya da notlara göre şube belirleme gibi uygulamalar yapılmayacak; öğrencilere farklı kaynaklardan materyal aldırılmayacaktır. 6, 7 ve 8 inci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı uygulama yapmak isteyen okullar  İlköğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgesi’nin 8. maddesi kapsamında uygulama yapabilecek olup bu uygulama e-Okul Sistemi'ne işlenememektedir. Ayrıca Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan uygulamaya yönelik dikkat edilmesi gereken ve sıkça sorulan sorulara ilişkin bilgilendirme tegm.gov.tr adresinden de paylaşılmıştır.
23- Okula kayıt, seviye/özel grup sınıfları, yabancı dil özel sınıflarının oluşturulması, proje okulu, öğretmen seçimi, teknolojik/fiziki olanaklar vb. çeşitli hususlar gerekçe gösterilerek devlet okullarında sınıf ayrımcılığına sebep olacak ve eğitimde fırsat eşitliği ilkesini zedeleyecek uygulamalardan kaçınılacaktır.
24- Bakanlığımızca içeriği onaylanmış  ve ücretsiz olarak dağıtılan ders kitaplarının dışında yardımcı materyal/kaynak kullanımı konusunda velilerimizi ve öğrencilerimizi zorunlu kılacak uygulamalardan kaçınılması konusunda yönetici ve öğretmenlerimiz uyarılacak, öğrencilerimizin 2023 Eğitim Vizyon Belgesi kapsamında da kitap, haber, görsel, video, ses, dergi, doküman, yarışma, uygulama vb. modül ve içeriklerin bulunduğu, öğretim programlarına ve sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve  içerikleri doğru bir şekilde geliştirilmeye ve  zenginleştirilmeye devam eden EBA'dan (Eğitim Bilişim Ağından) yararlanmaları sağlanacaktır.
Eğitim öğretim faaliyetlerimizin nitelikli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda Valiliğinizce gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

Dr. Cem GENÇOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür

 

Tüm kullanıcılar yaptıkları yorumlardan sorumlu olup, talep edilmesi halinde gerekli bilgileri adli ve idari makamlara sunulacaktır.

Bunlar da dikkatinizi çekebilir!