İYEP Yönergesi Güncellendi

İYEP Yönergesi Güncellendi

Meb Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bu yıl İlkokokul 3. sınıflara uygulanacak olan (İYEP) İlkokullarda Yetiştirme Programı yönergesini günceledi.

Meb Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bu yıl İlkokokul 3. sınıflara uygulanacak olan (İYEP)  İlkokullarda Yetiştirme Programı yönergesini günceledi.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İlkokullarda Yetiştirme Programının düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, ilkokulların 3 üncü sınıfına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İlkokullarda Yetiştirme Programı kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan programın düzenlenmesi, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4-(1) Bu Yönergede geçen;

 • Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
 • Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
 • Genel Müdürlük: Temel Eğitim Genel Müdürlüğünü,
 • İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP): İlkokulların 3 üncü sınıfına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, önceki eğitim ve öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve bu program kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin yetiştirilmesi için uygulanacak olan programı,
 • İlkokullarda yetiştirme programı il ve ilçe komisyonu: İlkokullarda düzenlenecek yetiş- tirme programının yürütülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla il ve ilçede oluşturulan komisyonu,
 • İlkokullarda yetiştirme programı okul komisyonu: İlkokullarda düzenlenecek yetiştirme programının planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla okulda oluşturulan komisyonu,
 • Millî Eğitim Müdürlüğü: İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünü,
 • Okul müdürü: Programın uygulanacağı ilkokul müdürünü,
 • Öğrenci belirleme aracı (ÖBA): İlkokullarda yetiştirme programına alınacak öğrenci- lerin belirlenmesi amacıyla kullanılan aracı,
 • Öğrenci değerlendirme aracı (ÖDA): İlkokullarda yetiştirme programındaki öğrencilerin kazanımlara erişme düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan aracı,
 • Öğretmen: İlkokullarda yetiştirme programında görevlendirilen sınıf öğretmenini,
 • Rehberlik öğretmeni: Eğitim kurumlarındaki rehberlik servisleri ile rehberlik ve araş- tırma merkezlerinde rehberlik hizmetlerini yürüten personeli
 • ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Programın Amaç ve İlkeleri

Programın amaçları

MADDE 5- (1) İlkokullarda Yetiştirme Programının amaçları şunlardır:

 • Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde İYEP kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve öğrenme yaşantıları planlamak,
 • Öğrencilerin İYEP kapsamında psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak,
 • Sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek, ç) Akademik ve sosyal gelişimi destekleyerek okula devamı artırmak,
 • Programa dâhil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak,
 • Sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamaktır.

Programın ilkeleri

MADDE 6 -(1) İlkokullarda Yetiştirme Programının ilkeleri şunlardır:

 • İYEP’e dâhil olan öğrenciler belirlenen eksiklikleri doğrultusunda programa alınır.
 • Programın, öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda uygulanması esastır.
 • Öğrencilerin akranlarından ayrışma hissine kapılmasını önleyici tedbirler alınır. ç) Öğrencilere İYEP kapsamında psikososyal destek sağlanır.
 • Öğrencilerin program süresince devamları sağlanır.
 • Öğrencilerin velilerinden hiçbir ad altında ücret alınmaz.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonlar, Görev, Yetki, Sorumluluklar ve Denetim

İlkokullarda Yetiştirme Programı il ve ilçe komisyonu

MADDE 7- (1) İYEP komisyonu, illerde temel eğitimden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ilçelerde ise temel eğitimden sorumlu şube müdürü başkanlığında oluşturulur. Komisyonda ayrıca iki ilkokul müdürü ve bir sınıf öğretmeni ile bir rehberlik öğretmeni yer alır.

 1. İl ve ilçe komisyonu eylül ayının son haftasına kadar oluşturulur.
 1. Komisyon toplantıları tüm üyelerin katılımı ile yapılır. Toplantıdaki kararlar oy çoğun- luğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanır.
 2. Komisyonun görevleri
 • İl ve ilçedeki İYEP’e alınacak öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
 • İYEP kapsamında okullarda yapılan planlama ile ilgili iş ve işlemleri takip eder.
 • İYEP ile ilgili itirazları karara bağlar.
 • Okullardan gelen raporları inceler ve Bakanlığa sunulmak üzere, her il ve ilçe kendi raporunu oluşturarak bir üst makama haziran ayının son haftasına kadar gönderir.

İlkokullarda Yetiştirme Programı okul komisyonu

MADDE 8- (1) İlkokullarda Yetiştirme Programı Okul Komisyonu; okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında, üç sınıf öğretmeni ile varsa rehberlik öğretmeninden oluşur. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda komisyon mevcut öğretmenlerden oluşur. Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda müdür yetkili öğretmen komisyonun görevini yapar.

 1. Okul komisyonu ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında oluşturulur.
 2. Komisyon toplantıları tüm üyelerin katılımı ile yapılır. Toplantıdaki kararlar oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanır.
 3. Komisyonun görevleri
 • Ekim ayının 2 nci haftasında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlar.
 • Okulun fiziki şartlarını dikkate alarak programa alınacak öğrenci gruplarını oluşturur ve haftalık çalışma çizelgesini hazırlar.
 • Programda görev alacak öğretmenleri belirler. ç) Programın uygulanmasını sağlar.
 • Program bitimini takip eden 2 hafta içerisinde “değerlendirme raporu” düzenleyerek il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere okul müdürlüğüne sunar.

Komisyonların toplanması

MADDE 9- (1) Komisyonlar, ekim ayının 2 nci haftası, ikinci dönem başında ve program bitimini takip eden ilk hafta toplanır. Ayrıca başkanın gerekli gördüğü zamanlarda da komisyon toplanabilir.

Okul müdürünün görevleri

MADDE 10- (1) Okul müdürü, İYEP’in amaç ve ilkeleri doğrultusunda etkili, sağlıklı ve verimli bir şekilde uygulanmasından birinci derecede sorumludur.

 1. Okulda İYEP kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar.
 2. İYEP Okul Komisyonunca oluşturulan İYEP gruplarında yer alacak öğrencilerin ve bu gruplar için görevlendirilen öğretmenlerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülüne tanımlanmasını sağlar.
 3. Komisyon tarafından belirlenen öğretmenlerin isim listelerini, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunar.
 4. Programa alınacak öğrenci gruplarını ve haftalık çalışma çizelgesini onaylanmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne sunar.
 5. Programda görev alacak öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda sınıf öğretmenlerinin görevlendirilmesi için il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne talepte bulunur.
 6. Üçüncü modül hariç olmak üzere, bulunduğu modülün kazanımlarına ulaşan öğrencilerin bir üst modüle tanımlanmasını sağlar.
 7. Psikososyal destek hizmetlerinin; öğrencinin sınıf öğretmeni, İYEP’te görevli öğretmen ve okul rehberlik öğretmeni ile işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlar.
 8. Rehberlik öğretmeni bulunmayan okullarda İYEP psikososyal destek hizmetlerinin yürütülmesi için rehberlik ve araştırma merkezi ile iş birliği yapar.
 9. Okul komisyonu tarafından düzenlenen değerlendirme raporunu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

Öğretmenlerin görevleri

MADDE 11- (1) Öğrencinin sınıf öğretmeni;

 • Öğrencilere ÖBA’yı uygular ve öğrenci cevaplarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.
 • Herhangi bir sebeple ÖBA uygulanmamış öğrencilere ÖBA uygular.

(2) İYEP’te görev alan öğretmenler aşağıdaki işlemleri yaparlar:

 • Uygulayacağı modül ve öğrenci seviyelerine göre plan hazırlar, okul müdürüne imzalatır ve uygular.
 • Öğrencilerin programa devam durumunu takip eder ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.
 • Yaptığı değerlendirme sonucunda belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencile- rin bir üst modüle geçmesine karar verir ve bu öğrencileri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.
 • İYEP Sınıf Ders Defterini zamanında doldurur ve imzalar.
 • Programın uygulanmasının her aşamasında psikososyal destek hizmetlerini öğrencinin sınıf öğretmeniyle birlikte yürütür ve varsa okul rehberlik öğretmeni ile iş birliği yapar.
 • Programın uygulanmasının her aşamasında veli ile sürekli iş birliği yapar.
 • Öğrencilerin İYEP’e istekli olarak devamlarını sağlamak için sosyal etkinlikler düzenle- yebilir.
 • Bakanlık tarafından hazırlanan ÖDA’yı uygular ve sonuçlarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.

Sorumluluk

MADDE 12- (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde İYEP’te görevlendirilen her kademedeki personel, görevlerini zamanında, eksiksiz, etkin ve verimli olarak yerine getirmekle yükümlüdür.

Denetim

MADDE 13- (1) İYEP uygulanan ilkokullar, denetim yetkisi bulunan görevliler tarafından eğitim öğretim yılında en az bir defa denetlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uygulama Süreci, Devam Zorunluluğu, Tutulacak Defter ve Dosyalar

İlkokullarda Yetiştirme Programı uygulama süreci

MADDE 14- (1) Bakanlık tarafından hazırlanan ÖBA, ekim ayının 2 nci haftasında öğrencilere uygulanır.

 1. ÖBA sonuçları öğrencinin kendi sınıf öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne 3 (üç) iş günü içerisinde girilir. İYEP’e alınacak öğrenciler e- Okul Yönetim Bilgi Sistemi tarafından belirlenir.
 2. Program ekim ayının 3 üncü haftasında başlar.
 3. Program, hafta sonlarında, hafta içi ders saatleri dışında, bunların uygun olmaması durumunda okulun şartları ve personel durumu da dikkate alınarak okul yönetimince planlanacak zamanlarda uygulanır.
 4. Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçemez.
 5. İYEP’in uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenler görev alabilir.
 6. Bir İYEP grubunun 1-6 öğrenciden oluşturulması esastır, 6 öğrencilik bir grup tamamlanmadan ikinci grup açılamaz. Ancak bu sayı en fazla 10 öğrenciye kadar çıkarılabilir.
 7. İYEP’e alınacak öğrencilerin velilerinden Ek-1“veli izin belgesi” alınır.
 8. İYEP’te görevli öğretmen tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verilir. Diğer öğrenciler için programın uygulanmasına devam edilir.
 9. Bakanlık tarafından hazırlanan ÖDA en geç mayıs ayının 2 nci haftasına kadar uygulanır. ÖDA sonuçları İYEP’te görevli öğretmen tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne 3 (üç) iş günü içerisinde girilir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15- (1) İYEP’e katılan öğrencilerin devamları sağlanır.

 1. Öğrencilerin devam takibi, programda görevli öğretmen tarafından yapılır ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine zamanında işlenir.
 2. Devamsızlık yapan öğrencilerin durumu okul yönetimi tarafından öğrenci velisine ivedilikle bildirilir ve öğrencinin programa devamının sağlanması için okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

İlkokullarda Yetiştirme Programında tutulacak defter ve dosyalar

MADDE 16-(1) İYEP’in uygulandığı okullarda aşağıdaki defter, dosya ve formlar tutulur:

 • Sınıf ders defteri ve yoklama defteri
 • Modül planları dosyası
 • İYEP Psikososyal Destek Hizmetleri Kontrol Listesi
 • İYEP yazışma dosyası

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hususlar

MADDE 17- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda ilgili mevzuatın hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 18- (1) Bu Yönergenin onayı tarihinden itibaren 18/9/2018 tarihli ve 16702389 sayılı Makam Oluruna İlişkin Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

İYEP GÜNCEL YÖNERGE VE VELİ İZİN BELGESİ İÇİN TIKLAYIN.

Tüm kullanıcılar yaptıkları yorumlardan sorumlu olup, talep edilmesi halinde gerekli bilgileri adli ve idari makamlara sunulacaktır.

Bunlar da dikkatinizi çekebilir!