Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi 1

Aşağıdakilerden hangisi "Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetiminin" amaçlarından biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Çalışanların sahip oldukları ilgi, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda iş ortamında değişiklikler yaparak iş ortamının çalışan açısından daha insani bir şekle sokulmasıdır
Yukarıda tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Okulun amaçlarını ve felsefesini açıklamak
II. Okulun politikalarını saptamak ve tanıtmak
III. okul etkinlikleri için ihtiyaçları saptamak
IV. Çevrenin desteğini kazanmak
Verilenlerden hangisi/hangileri İnsan kaynakları yönetimi bağlamında, okul yöneticilerinin sorumluluklarındandır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Modern örgütlerde uygulanan İnsan Kaynakları Yönetim anlayışlarından biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi eğitimde insan kaynakları yönetimini etkileyen iç çevresel etmenler arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürü Ümit bey; okulunda öğretmen ihtiyacını berlirtmesine rağmen ulaşım şartlarından dolayı okuluna öğretmen görevlendirmesi yapılamamıştır. Öğrencilerin mağdur olmaması için okulundaki öğretmenlerle bir toplantı yapmış, üst düzeyde başarı sağlamak için karar alınmıştır ve kendisi de okul müdürü olmasına rağmen dönem boyunca hem derslere girmiş hem de idari iş ve işlemleri aksatmamıştır. Yıl sonunda öğrencilerin birçoğu nitelikli liseleri kazanmıştır.
Okul Müdürü Ümit bey, kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için az girdi ile çok çıktı yani başarı elde etmiştir. İnsan kaynağı yönetiminin hangi amacını en iyi şekilde kullanabilmiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Eğitimde insan kaynakları yönetiminin en temal amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi İnsan kaynakları birimlerinin görevleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Okul yöneticilerinin insan kaynakları yönetimi işlevleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz."
Yukarıda yer alan yasal düzenleme Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetiminin hangi ilkesinin kapsamına girer ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Öğretmenlik Meslek Kanunun, eğitim çalışanlarının haklarını koruyucu ve geliştirici nitelikte olması eğitimde insan kaynağından en çok faydanın sağlanması bakımından önem taşımaktadır."
Yukarıdaki taslak çalışmanın eğitim çalışanlarının haklarını koruyucu ve geliştirici nitelikte yasallaşması Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetiminin hangi amacının yerine getirilmesini sağlar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul yöneticileri hangi özelliklerini etkin kullanarak öğretmenleri güdüleyen faktörleri okul kültürünün bir parçası haline getirmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Gülnar Lisesi Müdür Yardımcısı Ümit Bey, okuldaki tüm insan ve madde kaynaklarını en verimli biçimde kullanarak, okulu amaçlarına uygun olarak okulunu geliştirmek istemektedir. Ümit Bey'in bu amacına ulaşabilmesi çeşitli çalışmalar yapmayı planlamaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan birisi olamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Eğitim yönetimi, örgütte bulunan madde ve insan kaynaklarını en verimli biçimde kullanma sürecidir. Okulda en önemli insan kaynağı, yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler, eğitici olmayan personeldir. Örgütsel amaçlara ulaşmada itici güç olan insan kaynaklarının tam ve etkin olarak kullanılabilmesi için, hem kaynağın kendisine hem de örgütün etkinliğine yönelik yapılan etkinliklerin tamamı İnsan Kaynakları Yönetiminin ..................oluşturur.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Eğitimde İnsan Kaynakları yönetiminin amaçları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!