Eğitim Yönetimi ve Denetiminin Kuramsal Temelleri ve Süreçleri

I. Bilimsel Yönetim Kuramı
II. Sistem Yaklaşımı
III. X ve Y Kuramı
IV. Bürokrasi Kuramı
V. Durumsallık Yaklaşımı
Yukarıdakilerden verilen yönetim kuramlardan hangisi/hangileri Modern Yönetim Kuramı içerisinde yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

* Vücut ve sağlık temizliği
* İş garantisi
* Devamlı iş ve ücret
* Emekli olabilmek
Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Kuramına göre yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisini ifade eder ?
Doğru Cevap! Yanlış!

* İnsanlar doğuştan tembeldir ve çalışmayı sevmezler,
* İnsanlar sorumluluk almaktan kaçarlar,
* İnsanları çalıştırmak için zorlanmaları gerekir, ayrıca sıkı kontrol edilmeleri kaçınılmazdır,
* İnsanlar örgütlerinin amaçlarını benimsemezler, kendi amaçlarını örgüt amaçlarının önünde tutarlar,
Mc Gregor'un özellikleri verilen yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Elton Mayo ve grubu bu araştırmalarıyla, klasik teorinin varsayımlarını kontrol etmek diğer bir ifade ile işin yapıldığı çevrenin, çalışma koşullarının, günlük çalışma saatleri ve iş aralarındaki dinlenmelerin çalışanların verimliliği üzerinde etkilerini belirlemek amacıyla başlamışlardır.
Yukarıda ifade edilen araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Bilimsel Yönetim Kuramı
II.Yönetim Süreci Kuramı
III.Bürokrasi Kuramı
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri klasik yönetim kuramları arasındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"bir yöneticinin uzmanlık alanı ile ilgili çalıştığı bölümün dışında bir başka bölüme kendi bölümünün işleri ile ilgili bilgileri ve aldığı kararları diğer bölümün yöneticisine iletme yetkisi"
Yukarıda tanımlanan yetki türü aşağıdakilerden hangisidir ? A) Komuta Yetki B) Kurmay Yetki C) Fonksiyonel Yetki D) Biçimsel Yetki E) Geleneksel Yetki
Doğru Cevap! Yanlış!

* Astlarını, emir vererek ve hatalarını eleştirerek motive ederler
* Lider, örgütte katılımcılığı desteklememekte ve tüm yetkiyi etinde bulundurmaya çatışmaktadır.
Yukarıda özellikleri verilen liderlik türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Özellik Teorisi
II. Demokratik- Katılımcı
III. Davranışsal Liderlik
IV. Durumsal Liderlik
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri liderlik teorileri arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

* Formel yapı şart değildir.
* Değişim ve dönüşüm yapabilme işidir.
* İçinde bulunduğu gruptan doğar
Yukarıda sıralanan eylemler aşağıda verilenlerden hangisinin tanımı olabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Alt düzey yönetimlerin üst düzey yönetime karar verme sü¬recinde tam olarak katıldığı, "biz" merkezli yönetim şeklidir.
Yukarıda tanımlanan yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Genel müdür, başkan, bölüm ve daire müdürleri, daire başkanları, müsteşarlar, müdürler gibi yöneticiler hiyerarşik yapıda hangi sınıf yöneticidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Kamu sektöründe veya tüzel kişiliği bulunan kurumlarda yapılmakta olan işlerin mevcut mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığının yetkili kimseler tarafından denetlenmesi ve gözetlenmesi süreci."
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi “X" kuramında yer alan varsayımlardan biridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Rensis Linkert'in sistem modellerinden hangisi "İstismarci - Otokratik Sistem"de yer alır. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Her astın yalnızca bir üste bağlı olması ve ondan emir alması
Yukarıda ifade edilen organizasyon ilkesi aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!