Eğitim ve Öğretimde Etik Testi

Aşağıdakilerden hangisi Öğretmenin Etik Davranış ilkeleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Okul yöneticilerinin etik liderlik becerileri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Eylemin ahlaki doğruluğu, amaçlanan sonuçlar tarafından belirlenir. Eylem fayda getiriyor mu? sorusuna yanıt arar
Yukarıda sözü edilen etik türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Göreceli, toplumdan topluma, toplum içindeki farklı gruplara, bu grupların dinsel, cinsel, etnik kimliklerine göre değişen, yöresel, yazılı olmayan, insanlar arasında uyulması gereken kurallara işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İçinde bulunulan grubun doğru veya yanlış hakkındaki anlayışlarıdır.
Yukarıda ifade edilen Etik davranışın toplumsal temelini oluşturan etkenlerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir eylemin ahlaki doğruluğu, kişinin vicdanı tarafından belirlenir. Eylem bireyin vicdanına huzur veriyor mu? sorusuna yanıt aranır.
Buber tarafından savunulan Etik türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Yalnızca eylemin sonuçlarına değil, aynı zamanda eylemin türü ve ahlaki ilke ve kuralların izlenip izlenmediğine de odaklanan, eylemin etik olmadığına karar verebilmek için kişinin ödev ve yükümlülüklerini esas alan etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

* Soyut etik ilkeleri, somut örnek olaylara uygulayarak pratik çözümler yaratmaya çalışır.
* benzer durumlarda en iyi uygulanabilecek kuralların kararlaştırılması ve kuralların nasıl yorumlanması gerektiği konusu ile ilgilenir.
* kilemlerin çözümlenmesinde belirli örnek olaylardaki gerçekliklere bakarak gerekçelendirme yapmayı esas alır
Yukarıda özellikler verilen Etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kamu görevlileri Etik Kurulun sekretarya hizmetleri .............................................. tarafından yerine getirilir.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kurul, başvurular hakkındaki inceleme ve araştırmasını etik davranış ilkelerinin ihlâl edilip edilmediği çerçevesinde yürütür.
Kurul, kendisine şikâyet veya ihbar yoluyla ulaşan başvurular üzerine yapacağı inceleme ve araştırmayı en geç Kaç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürü Mehmet bey; okul yönetiminde karar verme sürecinde yaptığımı doğrulayacak birşeyler biliyorum diyerek kanılarının arkasından gitmesi gerektiğini düşünmüştür.
Buna göre Mehmet bey aşağıdaki hangi etik kuramı savunmaktadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1. Meslek içi rekabeti düzenlemek
2. Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak
3. Hizmet ideallerini korumak
Meslekî etik kuralları olarak belirlenen, üyelerinin genel ve ortak olan davranış biçimlerini tanımlayan ilkeler arasında yukarıdakilerden hangisi/hangileri yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul müdürünün, okulunu güzelleştirebilmek için var gücüyle çalışarak, boya ve badana işlerine bizzat yardım etmesi
Aşağıdaki etik davranış ilkelerinden hangisini açıklayan bir örnektir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Öğretmenlik Meslek Etiği ilkeleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak oluşturup koruduğu; meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya zorlayan; kişisel eğilimlerini sınırlayan; yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan; meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan meslekî ilkeler bütününe ne denir ?
Doğru Cevap! Yanlış!