Eğitim ve Öğretimde Etik Testi 3

1. Meslek içi rekabeti düzenlemek
2. Yetersiz ve ilkesiz üyeleri ayırmak
3. Hizmet ideallerini korumak
Meslekî etik kuralları olarak belirlenen, üyelerinin genel ve ortak olan davranış biçimlerini tanımlayan ilkeler arasında yukarıdakilerden hangisi/hangileri yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Eylem fayda getiriyor mu? sorusuna yanıt arandığı, faydacılık olarak da bilinen "Etik Sistem" aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun doğrultusunda kurulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyelerini seçme ve atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, kamu görevlilerinin mal bildirimlerindeki bilgilerin doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kişi ve kuruluşlardan talep ettikleri bilgileri ilgili kişi ve kuruluşlar en geç kaç gün içinde Kurula vermekle yükümlüdürler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Etik komisyonu üyelerinin iletişim bilgileri en geç kaç ay içinde Kamu Görevlileri Etik Kuruluna bildirilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Etik ilkelerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Birey toplumsal ilke ve standartları benimsemiş mi? sorusuna yanıt arandığı, J.J. Rousseau tarafından ifade edilen Etik Sistem aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Karar ve davranışların sonuçlarına önem veren, davranışın niyeti, amacı değil, somut sonuçlarının önemsendiği normatif etik kuramı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kişinin ödev ve sorumluluklarını yerine getirirken etik ilke ve kurallara bağlılılığı önemseyen etik kuram aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İnsanın kendi aralarındaki ve doğadaki ilişkilerinde uyması gereken kurallar vardır
Bu kurallar hangi etik sistemde vardır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I- Kişisel çıkarları için öğrencilerle profesyonel ilişkilerini kullanmama
II- Hiçbir öğrenciye avantaj sağlamama
III- Bir meslektaşı hakkında yanlış ya da kötü niyetli açıklamalar yapmama
IV- Öğrenciyi kasıtlı olarak mahcup edecek ya da küçük düşürecek davranışlara maruz bırakmama
Yukarıdaki sayılanlardan hangileri eğitimdeki etik standartlardan öğrenciye bağlılık ilkesi içinde değerlendirilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Soyut etik ilkeleri somut örnek olaylara uygulayarak pratik çözümler üretmeye çalışan uygulamalı bir etik kuramıdır.
II. Spinoza doğaya ve maddi dünyaya önem verir
III.İkilemli durumların çözümünde belirli örnek olaylardaki gerçekliklere bakarak değerlendirme yapmayı esas alır
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri kazuistik etik kuramıyla ilgili doğru bilgidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Karar ve davranışların sonuçlarına önem veren normatif bir etik kuramıdır.
II.Davranışa karar vermede sezgilerin yol gösterici olduğunu ileri sürer
III.Üzerine sistematik yorum yapmış olan ilk düşünür Aristoteles'tir
IV.Eylemden en iyi sonucu elde edebilmek için Ne yapmalıyım? sorusuna yanıt arar.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Teleolojik etik kuramıyla ilgili doğru bilgidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Spinoza etiği olarak da anılır. Spinoza insan için mutluluk ve özgürlük etiğini savunur. Spinoza doğaya ve maddi dünyaya önem verir ve Tanrı doğadadır görüşüyle Panteizm inancındadır.
Yukarıda ifade edilen Etik kuram aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mesleki etik kuralları olarak belirlenen, üyelerinin genel ve ortak olan davranış biçimlerini tanımlayan ilkelerin temel işlevleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!