Çok Partili Hayata Geçiş-1

Şeyh Sait Ayaklanması nedeniyle,
I. İstanbul
II.Ankara
III.Diyarbakır
illerinin hangilerinde İstiklal Mahkemeleri kurulması kararlaştırılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisiyle Takrir-i Sükûn Kanununun çıkarılmasına gerek görülmüştür ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Şeyh Sait Ayaklanmasının çıkmasında;
I.Musul sorununun devam etmesi,
II.Halifeliğin kaldırılması,
III.Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunu¬labilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Halifeliğin kaldırılması
II.Çok partili yaşama geçişin bir süre ertelenmesi
III.Takrir-i Sükûn Kanunu çıkarılması
Yukarıdakilerden hangileri Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılmasının sonuçları arasındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, aşağıdaki ilkelerden hangisini kötüye kullanarak Şeyh Sait Ayaklanmasında ortam hazırlamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Terakkiperver Cumhuriyet Partisinin kapatılma ne¬deni aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra bir süre tek partili yönetimin sürdürülmüş olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinde İlk kez birden çok siyasal parti yer almıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiye tarihinde çok partili döneme geçiş denemeleri hangi tarihte başlamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiye Cumhuriyetinde çok partili döneme geçiş denemesi aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Cumhuriyet döneminde ilk kez hangi yıl yapılan milletvekili seçimlerinde birden çok siyasal parti katılmıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi, Haziran 1945te Dörtlü Takrir olarak bilinen önergeyi imzalayan ve sonraki süreçte Demokrat Partiyi kuran devlet adamlarından biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi demokratik devlet anlayışıyla bağdaşmaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Demokrasinin baş koşulu özgürlüktür. Demokrasinin işleyebilmesi için, bireylerin özgürce tavır alabilmeleri ve toplumsal olaylarda özgür istemleriyle yer almaları gerekir.
Buna göre, demokrasinin işleyebilmesi İçin temel koşul aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I.Menemen Olayının çıkması
II.Türkiyenin Milletler Cemiyetine üye olması
III.Milletvekili seçimlerinin iki yılda bir yapılması
gelişmelerinden hangilerinin, Türkiyenin demokratik hayata geçişinin gecikmesinde etkili olduğu savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!