657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi-6

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;
Devlet memurları, "Asli Devlet Memurluğuna" atandıktan sonra en geç Kaç ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle belirtirler ve özlük dosyalarına konulacak "Yemin Belgesi"ni imzalayarak göreve başlarlar. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;
"Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak" hangi disiplin cezasını gerektirir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek hangi disiplin cezası gerektirir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;
Kadın memura, Çoğul gebelik durumunda ne kadar süre izin verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, ne zamana kadar izinli sayılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret kim tarafından belirlenir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara ödenen para, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek hangi disiplin cezasını gerektirir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Hediye alma yasağının kapsamını belirlemeye ve en az genel müdür veya eşiti seviyedeki üst düzey kamu görevlilerince alınan hediyelerin listesini gerektiğinde her takvim yılı sonunda bu görevlilerden istemeye yetkili olan kurum aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez."
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Kaç gün içinde savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde kurumlarına başvurmak zorundadır "
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Kurumları memurun başvurma tarihinden itibaren azami kaç gün içinde göreve başlatmak zorundadırlar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler; daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanabilmek için cezasının üzerinden kaç yıl geçmiş olması gerekir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; "İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak" hangi disiplin cezasını gerektirir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak durumunda hangi disiplin cezası uygulanır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde ne kadar izin verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!