657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Testi-1

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; disiplin amirleri, aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içerisinde vermek zorundadırlar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Devlet memurları “Asli Devlet Memurluğuna” atandıktan sonra en geç bir ay içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimle yetkili amirlerin huzurunda yapacakları yeminle DMK’da memura yüklenen hangi ödev ve sorumluğu yerine getireceklerini belirtmiş olurlar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde, memurun kanunda yer alan süre içinde görevine dönmesi zorunludur. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasından itibaren kanuni süre içinde görevine dönmeyenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; kınama cezası ile tecziye edilmiş bir memur, cezanın uygulanmasından kaç yıl sonra cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; kaç yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tesis edilen hizmet sınıfları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Devlet memurlarına yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları için Yasak değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurunun Genel Hakları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Resmi belge, araç ve gereçlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki değerli kağıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. "
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Yukarıda açıklaması verilen durumda Kurumun, genel hükümlere göre uygulaması nasıl olur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararla ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Temel ilkeleri arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının ne kadarı ödenir ?
Doğru Cevap! Yanlış!