5442 Sayılı İl idaresi Kanunu

5442 Sayılı Kanuna göre;
Valiliğin yazı işlerinin düzenlenmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5442 Sayılı Kanuna göre;
İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması hangi yolla yapılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesi hangi yolla yapılır. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Vali, lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amaciyle Kimleri heyet halinde toplar. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Vali, yılda kaç defa lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyle idare şube başkanlarını heyet halinde toplar. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Valiler, ilin yönetim, ekonomi, sağlık ve sosyal yardım, kültür ve bayındırlık işleriyle ilgili hizmetlerin ahenkli olarak yürütülmesi için alınması gereken en uygun tedbirler görüşülmek üzere kaymakamları yılda Kaç defa toplantıya çağırır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlçede yapılacak Cumhuriyet Bayramı törenlerine aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Uyarma
II.Kınama
III.Aylıktan kesme
5442 Sayılı Kanuna göre;
Kaymakam yukarıda sıralanan disiplin cezalarından hangisini/hangilerini verebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlçe çevresindeki belediyelerin başkanlariyle köy muhtarları, üst makamlara kendi idarelerinin iş ve ihtiyaçlariyle ilgili yazışmalarını hangi yoldan yaparlar ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi Kaymakamların görev ve yetkileri arasında yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5442 Sayılı Kanuna göre;
Aşağıdakilerden hangisi İl idare kurulunda görevli değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Kaymakam
II. Katip
III. Defterdar
IV. Tarım ve veteriner müdürü
5442 Sayılı Kanuna göre;
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri ilçe idare kurulları arasında yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5442 Sayılı Kanuna göre;
aşağıdakilerden hangisi İl ve İlçe İdare Kurulları çalışma usulleri arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5442 Sayılı Kanuna göre;
kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi hâlinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan ve usulüne göre ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlara hangi ceza verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5442 Sayılı Kanuna göre;
İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahallî mülkî amir tarafından hangi kanun kapsamında cezalandırılırlar ?
Doğru Cevap! Yanlış!