5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kanuna göre
Sosyal güvenliğe yönelik kanun tekliflerinde ise en az Kaç yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçeleri arasındaki ödenek aktarmalarına ilişkin yetki ve işlemler ile usul ve esaslar merkezî yönetim bütçe hangi düzenleme ile belirlenir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezî yönetim bütçe kanun tasarısı ile millî bütçe tahmin raporu, malî yılbaşından en az kaç gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin, yılı bütçe kanununda farklı bir oran belirlenmedikçe kendi bütçeleri içinde en fazla yüzde kaçı oranda ödenek aktarması yapabilirler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
herhangi bir yılda tahsis edilen örtülü ödenekler toplamı genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının ne kadarını geçemez ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
malın alındığı veya hizmetin yapıldığı malî yılı izleyen Kaç yılın sonunda talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
örtülü ödenek ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
harcama talimatlarında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. SGK
II.Rekabet Kurulu
III.Türkiye İş Kurumu
5018 Sayılı Kanuna göre
yukarıdakilerden hangisi sosyal güvenlik kurumlarından değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirme görevlilerinin görevlerinden birisi değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
ödeme emri belgesine bağlandığı halde ödenemeyen tutarlar, bütçeye gider yazılarak emanet hesaplarına alınan ödemeler kaç yıl sonunda talep edilmemesi durumunda bütçeye gelir olarak kaydedilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
sözleşmesinde belirtilmek şartıyla bütçe dışı avans olarak yapılacak ödeme miktarı yüklenme tutarının yüzde kaçını geçmemek üzere olur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Devlet tüzel kişiliğine dahil olan ve bu Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kamu idarelerinin bütçesidir"
5018 Sayılı Kanuna göre
yukarıda sayılan bütçe türü aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler hangi sıraya göre yapılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
gerçekleştirme görevlileri harcama talimatı üzerine, aşağıda sayılan hangi işlemi yapmazlar ?
Doğru Cevap! Yanlış!