5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 1

Kamu idarelerinde stratejik plan hazırlanmasına ilişkin mevzuata göre stratejik planlar en az kaç yıl uygulandıktan sonra güncelleştirilebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzunda planlarda yer alması gereken hususlarla ilgili aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerden öngörülmeyen hizmetleri gerçekleştirmek için ihtiyat amaçlı olarak Maliye Bakanlığı bütçesine genel bütçe ödeneklerinin %2 sine kadar tahsis edilen ödenek aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Mali yıl içinde yedek ödenekten yapılan aktarmaların tür, tutar ve idareler itibariyle dağılımı, yılın bitimini takip eden kaç gün içinde Maliye Bakanlığınca ilan edilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre yedek ödenek tutarı tavanı genel bütçe ödeneklerinin yüzde kaçıdır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
şartlı bağış ve yardımların ödenek devirleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
aşağıdakilerden hangisi faaliyet raporu türlerinden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
aşağıdakilerden hangisi faaliyet raporu hazırlamak zorunda değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu hangi tarihe kadar hazırlanır ve kamuoyuna duyurulur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İl özel idarelerinde üst yönetici aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
Bakanlıklarda en üst yönetici kim tarafından belirlenir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
Merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, aktarma yapılacak tertipteki ödeneğin yüzde Kaçına kadar kendi bütçeleri içinde ödenek aktarması yapabilirler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I- Harcama Yetkilileri
II- Mali Hizmetler Birimi
III- İç Deneticiler
5018 Sayılı Kanuna göre
üst yöneticiler sorumluluklarını yukarıda verilen birimlerden hangileri aracılığı ile yerine getirirler ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
aşağıdakilerden hangisi bütçelerin hazırlanması, uygulanması ve kontrolünde uyulması gereken ilkelerden değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

5018 Sayılı Kanuna göre
Sosyal güvenliğe yönelik kanun tasarılarında en az kaç yıllık aktüeryal hesaplara yer verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!