4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu-1

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Sendika, üyeliği kesinleşen kamu görevlisinin başvuru belgesinin bir örneğini üyenin kendisine verir, bir örneği sendikada kalır, bir örneğini üyelik ödentisine esas olmak ve dosyasında saklanmak üzere kaç gün içinde işverene gönderir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre; Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri kamu işverenince aylığından kesilerek kaç gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Sendika aylık ödenti tutarıyla ilgi aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Sendika işyeri temsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendikaca o işyerinden seçilen kamu görevlisidir.
II.İşyeri sendika temsilcisi: Bir işyerinde en çok üye kaydetmiş sendika dışındaki her bir sendika tarafından o işyerinden seçilen kamu görevlisidir
III. Konfederasyon : Değişik hizmet kollarında bu Kanuna tabi olarak kurulmuş en az beş sendikanın bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliği olan üst kuruluşlardır.
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Yukarıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Sağlık ve sosyal hizmetler.
II. Yerel yönetim hizmetleri
III. Emniyet Hizmetleri
IV. Güvenlik Hizmetleri
Yukarıdakilerden hangisi Sendikaların kurulabilecekleri hizmet kolları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Sendika kuruluş işlemleriyle ilgili olarak Valilik, tüzük ve belgelerin birer örneğini, Kaç işgünü içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde aşağıdaki hususların belirtilmesine gerek yoktur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Sendika kuruluş işlemleriyle ilgili olarak Mahkeme, kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için Kaç günü aşmayan bir süre verir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Sendika kuruluş işlemleriyle ilgili olarak kuruluş koşullarının gerçekleşmediğinin anlaşılması halinde ilgili valilik eksikliklerin ne kadar süre içinde tamamlanmasını ister ?
Doğru Cevap! Yanlış!

" Kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşları"
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
yukarıda ifade belirtilen tanım hangisine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde aşağıdakilerden hangisinin belirtilmesi zorunlu değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Aşağıdakilerden hangisi Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre;
Genel kurullar tarafından zorunlu organlara seçilen üyelerin ad ve soyadları, meslek ve görevleri, adresleri ile tüzük değişiklikleri ve açılan, kapatılan veya birleştirilen şubeler; sendika şubesinin, sendikanın veya konfederasyonun bulunduğu illerin valiliklerine ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ne kadar süre içinde bildirilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!