222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Testi-1

Çocuğunu okula göndermeyen;
Verilen izin müddetini geçiren;
Geç nakil yaptıran;
Okul çevresi dışına çıkarak izini kaybettiren;
Çocuğunun devamsızlık durumunu özürsüz olarak zamanında okul idaresine bildirmeyen;
Öğrencinin veli veya vasi veya aile başkanları, okul idaresince köylerde muhtarlığa, diğer yerlerde mülki amirliğe hemen bildirilir. Muhtarlar ve mülki amirler en geç KAÇ gün içinde durumun veli veya vasi veya aile başkanlarına tebliğini sağlarlar. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu topraklar, il ve ilçelerde bölge ilköğretim müfettişlerinin veya ilçe Milli Eğitim Müdürünün Başkanlığında teşekkül edecek komisyonda aşağıdaki görevlilerden hangisi bulunmaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Her yıl derslere başlamadan en az ....... gün önce, muhtarlar okul müdürüyle iş birliği yaparak köy ve mahallelerindeki mecburi öğrenim çağında bulunan çocukların künyelerini gösterir üç nüsha çizelge hazırlayıp birer nüshasını okul idarecilerine ve ilçe eğitim müdürlüğüne verir. Diğer nüshasını da yanlarında saklarlar. Çocuklarını zamanında okula yazdırmalarını, veli yahut vasi veya aile başkanlarına bildirir ve ilan ederler.
Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisinde ilköğrenim çağı dışına çıkmış olup da üst dereceli öğrenim kurumlarına gidememiş olan yurttaşlardan genel bilgilerini artırmak ve kendilerinin daha iyi bir iş ve üretim unsuru olarak yetiştirilmeleri amacıyla öğretim yapılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı çocuğunun mecburi ilköğretim kurumuna muntazaman devamını sağlamakla ve özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Teftiş raporlarına göre, iki yıl üst üste başarısız olan geçici öğretmenlerle, ilköğretim okulu ve dengi okul mezunlarından olup geçici öğretmen olarak çalışmakta bulunanlardan kaç yıl içinde öğretmen okulu bitirme imtihanlarını veremeyenlerin görevlerine son verilir. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Şehir ve kasaba okulları içinde veya civarında öğretmen ve müdürlerin oturmaları için yapılmış olan konutlar, aynı okulda görevli öğretmen ve müdürlerden başkasına verilemez. Bunun haricinde, okul binalarının tamamı, bir kısmı veya müştemilatı konut olarak kullanılamaz
Şehir ve kasabalardaki konutlara ait kira bedelleri kim tarafından kararlaştırılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi İlköğretime ait gelir kaynakları arasında yer almaz ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Köy okullarına bitişik öğretmen lojmanlarıyla müstakil öğretmen lojmanlarının dolayında her ev için ........... ila ........... metre karelik bir arazi, öğretmen bahçesi olmak üzere okul arsasından veya uygulama bahçesinden yahut okula gelir sağlayacak araziden ayrılır. Öğretmenler, bu bahçelerden parasız faydalanırlar; fakat kiraya veya ortaklığa veremezler.
Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında ne kadar uygulama bahçesi bulunur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi okul binalarından kapıdan kapıya en az 100 metre uzaklıkta bulunması zorunlu değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Maliye
II.Tapu
III.Kadastro
Şehir, kasaba ve köy okulları arsalarıyla köy okullarına gelir sağlayacak arazi ve uygulama bahçeleri için lüzumlu toprakların seçiminde yukarıdaki birimlerin hangileri yer alır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İlköğretim çağında bulunan ve mecburi ilköğretim kurumlarına devam eden çocukların bu kanunda gösterilen ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılmasına izin verilmiş olunanlar dışında, her ne ad altında kurulmuş olursa olsun, özel kurs ve dershanelere kabulü yasaktır.
Yukarıdaki hükümlere aykırı davrananlara dört yüz Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir
Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları kim tarafından verilir. ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Okul idareleri ve mülkî amirliklerce bu Kanuna göre usulen sorulacak sorulara cevap vermekten kaçınanlar ile gerçeğe uymayan beyanda bulunanlara kaç Türk Lirası para cezası verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Muhtarlıkça veya mülkî amirce yapılan tebliğe rağmen çocuğunu okula göndermeyen veli veya vasiye okul idaresince tespit edilen çocuğun okula devam etmediği beher gün için KAÇ TL ceza verilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!