2.Dünya Savaşı-1

İngiltere, ABD ve Sovyetler Birliğinin katılımıyla 1943 yılında yapılan Tahran Konferansında, Türkiyenin, II. Dünya Savaşına katılması konusunda karar alınmış ve bu kararın Türkiyeye bildirilmesi için İsmet İnönü Kahire-ye davet edilmiştir. İsmet İnönü, Kahireye kararın bildirilmesini kabul etmek için değil, bu kararı taraflarla serbestçe tartışmak ve görüşmek için gideceğini söylemiştir.
İsmet İnönü-nün yalnızca bu tutumuna dayanarak,
I. Ulusların eşitliğini gözetme,
II. Bağımsız devlet anlayışına saygı duyma,
III. Sorunlara kısa sürede çözüm bulma
yaklaşımlarından hangilerini benimsediği söylenebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. NATO
II.Avrupa Ekonomik Topluluğu
III.Milletler Cemiyeti
Yukarıdakiler den hangileri II. Dünya Savaşından sonra kurulmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra, sömürge durumunda olan bazı Asya ve Afrika ülkelerinin Türkiyeyi örnek aldıkları görülmüştür. Türkiyenin, bu ülkeleri etkileyen yönü aşağıdakilerden hangisi olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Avrupada Nazizm ve Faşizm rejimlerinin ortaya çıkması
II.Doğu Almanya ile Batı Almanyanın birleşmesi
III.Sovyetler Birliğinin dağılması
Yukarıdakilerden hangileri İkinci Dünya Savaşından sonra görülen gelişmeler arasındadır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakîlerden hangisi Il. Dünya Savaşının sonuçlarından biridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi her iki Dünya Savaşının ortak sonucudur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi II Dünya Savaşının nedenlerinden biri değildir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Türkiye; İkinci Dünya Savaşında 1939 yılında İngiltere ve Fransa ile ittifak, 1941 yılında Almanya ile dostluk; antlaşması imzalamıştır.
Yalnız bu bilgiyle, Türkiyenin İkinci Dünya Savaşındaki bu tutumunun,
I. Savaşın değişen koşullarına göre hareket ettiği,
II. Savaş dışı kalmaya çalıştığı,
III. Milletler Cemiyetine üye olduğu
durumlarından hangilerini gösterdiği savunulabilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Sovyet Rusya,
I. Lozan Görüşmelerinde Türkiyenin Boğazlar konusundaki önerisini desteklemiştir
II. Montrö Görüşmelerinde, Boğazlardan geçiş hakkı istemiştir.
III. II. Dünya Savaşından sonra Türkiyeden Boğazlarda kendisine bir üs verilmesini istemiştir.
Bu durumlara bakarak Sovyet Rusyanın Boğazlarla ilgili politikasında hangi amaca yöneldiği söylenebilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi 2.Dünya savaşının çıkış nedenleri arasında kabul edilir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Birinci Dünya Savaşında yenilen Almanya, Versay Antlaşmasınla Polonyaya bırakmış olduğu yerleri geri almak için, daha sonra Polonyanın batı bölgesini işgal etmiştir. Almanyanın bu tutumu karşısında İngiltere ve Fransa barışı korumaya çalışmışlarsa da İkinci Dünya Savaşının çıkmasını engelleyememişlerdir.
Bu durum Birinci ve İkinci Dünya savaşları arasında nasıl bir İlişki olduğunu gösterir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

İkinci Dünya Savaşının başlarında Almanya ile anlaşarak Polonyayı işgal eden ancak daha sonra Almanyanın, topraklarına saldırısı karşısında İngilterenin de içinde bulunduğu Müttefik Devletler grubuna katılan devlet aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi II. Dünya Savaşının çıkmasına ortam hazırlayan etkenlerden biridir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

I. Savaşın tüm dengeleri alt üst etmesi
II.Balkan Antantının aynı yörede bulunan devletlerarasında yapılmış olması
III.Boğazların Türk egemenliğine geçmesi
Balkan Antantının II.Dünya Savaşında işlevini yitirmesinde, yukarıdakilerden hangisi etkili olmuştur ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Balkan Antantı aşağıdaki gelişmelerin hangisiyle fiilen sona ermiştir ?
Doğru Cevap! Yanlış!