1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Testi-2

"Öğretmenlere verilecek meslek öncesi, meslek içi ve diğer eğitimlere ilişkin usul ve esaslar .............. belirlenir"
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Döner sermaye işletmesi kurmak ve Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmeleri ile ilgili işleri yürütmek" 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Öğretmenlerin, alanlarına göre aylık karşılığı okutacağı dersler"
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; aşağıda verilenlerden hangisi tarafından belirlenerek yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; kapatılan kurumların ihtiyaç fazlası boş öğretmen kadroları aşağıda verilenlerden hangisine aktarılır ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenleyeceği, "Yurtdışı spor yarışmaları ile Milletlerarası İzcilik Faaliyetleri ..................................... ile koordineli olarak Bakanlık tarafından yürütülür ve yurtdışında temsil edilir."
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar ................. tarafından çıkarılan ................. düzenlenir.
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"e-okul uygulamalarını yürütmek, geliştirmek ve bunlara ilişkin teknik çalışmaları yapmak"
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Bakanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usûl ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak"
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısınma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak"
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle iş birliği içinde yapmak, süreç ve sonuçlarını mevzuata, önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere, performans ölçütlerine ve kalite standartlarına göre analiz etmek, karşılaştırmak ve ölçmek, kanıtlara dayalı olarak değerlendirmek, elde edilen sonuçları rapor hâline getirerek ilgili birimlere ve kişilere iletmek,"
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlara, faaliyetlerinde yol gösterecek plan ve programlar oluşturmak ve rehberlik etmek"
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Eğitim-istihdam ilişkisini güçlendirecek, meslekî eğitimi yaygınlaştıracak politika ve stratejilerin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak, belirlenen politikaları uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek"
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre yurt dışına yükseköğrenim görmek amacıyla gönderileceklerin sayısı, eğitim alanları, gönderileceklerde aranacak nitelikler, yurt dışındaki öğrenim çalışmaları ve istihdamlarının sağlanması ile ilgili işleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak"
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"Eğitim ve öğretim alanında ülkemizle dil, tarih veya kültür birliği bulunan ülke ve topluluklar ile diğer ülkelerle işbirliğine yönelik işleri yürütmek"
1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!

"bakanlık birimleri ile taşra teşkilatının bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacını karşılamak ve işletimini sağlamak, Bakanlığın bilgi işlem hizmetlerini yürütmek" 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; yukarıda ifade edilen görev bakanlığın hangi hizmet birimine aittir ?
Doğru Cevap! Yanlış!